โครงการอบรมพัฒนาจิต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กฎระเบียบในการรับกรรมฐาน ฝ่ายอบรมพัฒนาจิต

ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน  จังหวัดขอนแก่น (สาขาวัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี)

 

กรรมฐานหมู่คณะ/โรงเรียน/หน่วยงาน

            ๑.  หลักสูตรในการจัดอบรมปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัฏฐาน ๔ มี ๒ หลักสูตร ด้วยกันคือ

                        - หลักสูตร ๒ คืน ๓ วัน เหมาะสำหรับ เด็กประถมศึกษา(ป.๔-ป.๖) ไม่มีเกียรติบัตรให้ ถ้าต้องการ ให้เตรียมเกียรติบัตรมาเอง (ห้ามใช้รูปแบบของศูนย์ฯ) แล้วทางศูนย์ฯ จะเซ็นต์เกียรติบัตรให้

                  - หลักสูตร ๔ คืน ๕ วัน เหมาะสำหรับ เด็กมัธยมต้น-มัธยมปลาย (ม.๑-ม.๖)/มหาวิทยาลัย/หน่วยงานบริษัท/ห้างร้านฯ หลักสูตรนี้ มีเกียรติบัตรให้ เพื่อที่จะให้การอบรมนั้นมีประสิทธิภาพจริงและเหมาะสมต่อการที่จะได้รับวุฒิบัตร (ขอความกรุณาให้ทางหมู่คณะ/โรงเรียน/หน่วยงาน เตรียมรายชื่อเป็นไฟล์เอ็กเซล เซฟใส่แฟรชไดร์ หรือเซฟใส่แผ่นมาให้ทางศูนย์ฯ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง) มอบให้ ในวันปิดโครงการ

                        - คณะพระวิทยากรและวิทยากร ทางศูนย์เป็นผู้จัดให้ตามความเหมาะสม

 

๑.    ให้หมู่คณะ/โรงเรียน/หน่วยงาน  มาติดต่อขอรับการเข้าอบรมกรรมฐานที่  สำนักงานเลขานุการ

สำนักวิปัสสนากรรมฐาน ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน โดยเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะเป็นผู้ให้แบบฟอร์มการรับจอง  พร้อมทั้งกฎระเบียบในการเข้ารับการอบรม  และสิ่งที่ทางหมู่คณะ/โรงเรียน/หน่วยงาน  จะต้องเตรียมความพร้อมก่อนมาสามารถติดต่อสำนักงาน ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.

            ๒.    เมื่อรับรายละเอียดการเข้าอบรมแล้ว  ให้ศึกษากฎระเบียบต่างๆ ให้เข้าใจ  แล้วกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มการรับจอง  โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ  จะตรวจสอบตารางการเข้าอบรม  พร้อมกับดูตาราง  วัน  และเวลาที่เหมาะสม เมื่อเรียบร้อยแล้ว ทางศูนย์ฯจะลงวันและเวลา การเข้ารับการอบรมทีเหมาะสมภายในวันที่มาติดต่อ(โดยยึดเอกสารใบรับจองการอบรมเป็นหลัก)

            ๓.    หมู่คณะ/โรงเรียน/หน่วยงาน  ที่ได้รับการจองอบรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จะต้องทำหนังสือยืนยันการเข้ารับการอบรม  ก่อนวันเข้ารับอบรมไม่น้อยกว่า  ๗  วัน  ทางไปรษณีย์  มิฉะนั้นทางศูนย์ฯ  จะถือว่าหมู่คณะของท่านไม่มีความพร้อมที่จะเข้ารับการอบรม  และจำเป็นที่จะต้องขอยกเลิกการเข้าอบรมหมู่คณะของท่าน

         ๔.  เมื่อทำการจองการอบรม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอความอนุเคราะห์ให้ทางหมู่คณะ/โรงเรียน/หน่วยงาน จ่ายค่ามัดจำ โดยคิดเป็นอัตราค่าอาหารของเด็ก/ผู้ใหญ่ จำนวน ๑ วัน ก่อนที่จะถึงวันที่เข้าอบรมจริง ตัวอย่างเช่น จำนวนเด็ก/ผู้ใหญ่ xจำนวนวัน x อัตราค่าอาหาร =ค่าอาหารหนึ่งวัน (ที่ต้องจ่ายมัดจำ)

            ๕.  วันที่เข้ารับการอบรมวันแรก หมู่คณะ/หน่วยงาน/โรงเรียน จะต้องมาถึงศูนย์ฯ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ส่วนวันสุดท้าย (วันกลับ) จบโครงการ เสร็จสิ้นพิธีลาพระกรรมฐานแล้ว กลับ ไม่เกิน ๐๙.๐๐ น. เช่นกัน 

            ๖.  สิ่งที่ทางหมู่คณะ/หน่วยงาน/โรงเรียน ที่จะต้องจัดเตรียมมาก็คือ ของใช้ส่วนตัวเฉพาะที่จำเป็นให้เพียงพอต่อการมาเข้าอบรม ชุดนอนขอให้เป็นชุดที่สุภาพ สำหรับผู้หญิงขอให้เตรียม เสื้อซับ กระโปรงหรือกางเกงซับใน มาด้วย(สีที่สุภาพ) บัตรประชาชน(ถ้ามี) โทรศัพท์งดใช้ ห้ามนำติดตัวมา ถ้าสูญหาย ทางศูนย์ฯจะไม่รับผิดชอบ ส่วนที่นอน หมอน ผ้าห่ม (หรือจะเตรียมมาใช้เองส่วนตัวก็ได้) ทางศูนย์ฯ มีเตรียมไว้ให้เรียบร้อย

            ๗.  ในส่วนงานป้ายชื่อโครงการ ทางศูนย์ฯ เรามีจัดเตรียมเป็นป้ายโฟม โดยระบุชื่อหมู่คณะ/หน่วยงาน/โรงเรียน ช่วงวันที่เข้ารับการอบรม ไว้ให้ ขอให้หมู่คณะ/หน่วยงาน/โรงเรียน แจ้งชื่อโครงการให้ชัดเจน

 

            (ต้องแจ้งจำนวนคนที่เข้าอบรม ที่แน่นอน  ทั้งชายและหญิง  ผู้ควบคุม(ครู อาจารย์) ซึ่งจะต้องมีทั้งผู้ชายและผู้หญิงเพราะจะสะดวกในการดูแลในยามวิกาล และดูแลได้อย่างทั่วถึง อีกทั้งทางศูนย์ฯ จะได้จัดเตรียมชุด  อาหาร  และที่พักให้กับผู้ปฎิบัติธรรมได้อย่างถูกต้อง)

 

เงื่อนไขของการเข้าปฏิบัติธรรมที่เป็นคณะกรรมฐานหมู่คณะ/โรงเรียน/หน่วยงาน

 

๑.   เพื่อความเหมาะสมในการเข้ารับการอบรม   ทางคณะวิทยากรทั้งพระคุณเจ้าและฆราวาสซึ่งให้การอบรมจะได้จัดหลักสูตรการอบรมให้เหมาะสมกับทางโรงเรียนหรือหมู่คณะกรรมฐานหรือหน่วยงานที่

ติดต่อ  ท่านที่มาติดต่อจะต้องบอกลักษณะปัญหาของนักเรียนหรือผู้เข้ารับการอบรม  หรือหลักสูตรที่ทางท่านต้องการให้ทางศูนย์ฯ  จัดให้ในการอบรม  และจะมอบตารางให้ท่านภายหลังโดยทางไปรษณีย์หรือทางโทรสาร

๒.  ลักษณะการอบรมจะต้องได้รับการอบรมเบื้องต้น  เช่น  การเดินแถว  การแจงเวลาการอบรม  การตื่นนอน  การรับประทานอาหาร  การวางตัวในศูนย์ฯ  ให้กับผู้อบรมมาก่อนมาอบรมจริง

๓.  ในกรณีที่คณะเข้า ๒๕๐ คนขึ้นไปทางหน่วยงานจะต้องมีพี่เลี้ยงหรือคณะอาจารย์ผู้ควบคุม  ดังต่อไปนี้  พี่เลี้ยง  ๑   คน  ต่อ เด็กประถมประมาณ  ๑๐ คน/พี่เลี้ยง  ๑  คน ต่อ  เด็กมัธยม  ๓๐  คน เป็นต้นและควรมีครูผู้ควบคุมมาดูแลเด็กด้วย ทั้งนี้ทางศูนย์ฯ  อาจมีการปรับเปลี่ยนจำนวนคนเพื่อความเหมาะสมต่อการควบคุม

๔.  ทางโรงเรียนหรือหน่วยงาน  จะต้องแจงงานที่   นักเรียน  หรือผู้เข้ารับการอบรมจะต้องช่วยเหลือต่อทางศูนย์ฯ  เนื่องจากเจ้าหน้าที่  บุคคลากร ที่ศูนย์ฯ นั้นมีไม่เพียงพอต่อผู้ปฏิบัติธรรม  ดังนั้นจะต้องให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ช่วยเหลือตัวเองและหมู่คณะ (มีเอกสารแนบ)

 

ข้อปฎิบัติของครู  อาจารย์ ผู้นำนักเรียน พี่เลี้ยง

๑.    ขึ้นดูแลหรือปฏิบัติธรรมร่วมกับนักเรียนในทุกรอบการปฏิบัติ(อยากให้ครูอาจารย์เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ลูกศิษย์)

๒.   ควบคุมการจัดแถวที่นั่งให้เรียบร้อยก่อนเวลาการปฏิบัติธรรม

๓.   ควบคุมการจัดที่พักให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย ขณะที่อบรม  และ  เมื่อเสร็จสิ้นโครงการอบรม สำรวจข้าวของ เครื่องใช้ ก่อนเดินทางออกจากศูนย์ปฏิบัติธรรม

๔.   ควบคุมการอาบน้ำและการเข้านอนของนักเรียนให้เป็นไปโดยเรียบร้อย

๕.   ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของนักเรียนที่ได้รับมอบหมาย  และกิริยามารยาทของเด็กให้สำรวมในเวลาพัก

๖.    รักษากฎของศูนย์ปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัด

๗.   รายชื่ออาจารย์ที่จะขอวุฒิบัตรจะต้องอยู่จนครบการปฏิบัติธรรมตามเวลาของโครงการตั้งแต่ ๔ คืน  ๕  วัน  เป็นต้นไปต้องปฏิบัติธรรม  พร้อมกับรับศีล ๘  พร้อมกับเด็ก

๘.   ให้เช็คของที่ยืมทางศูนย์ฯ (ชุดขาว  ซองบัตร)  ส่งคืนในวันกลับทั้งหมด

 

ให้อาจารย์/คุณครูหรือผู้ดูแลพึงพิจารณาอยู่เสมอว่า  ในการมาปฏิบัติธรรม  เป็นการมาสร้างบุญกุศล  มิใช่มาเพื่อความสนุกความสบาย  พึงระลึกอยู่เสมอว่าท่านมาปฏิบัติธรรมครั้งนี้ท่านมาในฐานะครู (ครู  คือ  แม่พิมพ์ของเยาวชน)  และในฐานะผู้ปฏิบัติธรรมเป็นตัวอย่างให้แก่ลูกศิษย์

 

 

กฎระเบียบการเข้าปฏิบัติธรรม

๑.    ต้องอยู่ในศีล  ๘  อย่างเคร่งครัด

๒.   ปฏิบัติตามกิจวัตร  (คร่าวๆ)  อย่างเคร่งครัด

เวลา     ๐๓.๐๐   ๐๓.๔๕  น.   ตื่นนอน  ปฏิบัติสรีระกิจ

            ๐๓.๔๕  ๐๔.๐๐  น.     เตรียมพร้อมทำวัตรเช้าบนศาลา

            ๐๔.๐๐   ๐๕.๐๐  น.    สวดมนต์ทำวัตรเช้า

            ๐๕.๐๐   ๐๗.๐๐  น.    ปฏิบัติธรรม  หรือ  อบรม

            ๐๗.๐๐   ๐๘.๑๕  น.    รับประทานอาหาร และ  ปฏิบัติงานตามหน้าที่

            ๐๘.๑๕   ๐๘.๓๐  น.    เตรียมพร้อมขึ้นศาลา

            ๐๘.๓๐  ๑๑.๐๐   น.    ปฏิบัติธรรม  หรือ  อบรม

            ๑๑.๐๐   ๑๒.๑๕  น.    รับประทานอาหาร และปฏิบัติงานตามหน้าที่

            ๑๒.๐๐  ๑๒.๓๐  น.     เตรียมพร้อมขึ้นศาลา

            ๑๒.๓๐  ๑๕.๓๐  น.     ปฏิบัติ หรือ อบรม

            ๑๕.๓๐  ๑๖.๔๕  น.     พักผ่อนอิริยาบถ  ปฏิบัติสรีระกิจ

            ๑๖.๔๕  ๑๗.๐๐  น.    เตรียมพร้อมทำวัตรเย็น

            ๑๗.๐๐  ๑๙.๐๐  น.    สวดมนต์ทำวัตรเย็น ปฏิบัติธรรม

            ๑๙.๐๐  ๑๙.๓๐  น.    ดื่มน้ำปานะ  และทำธุระส่วนตัวก่อนขึ้นศาลา

            ๑๙.๓๐  ๒๑.๐๐  น.    ปฏิบัติธรรม หรือ อบรม

                           ๒๑.๐๐  น.    พักผ่อน

๓.    ไม่ควรพูดคุยในขณะเวลาทำวัตรและตลอดช่วงการปฏิบัติธรรม

๔.    ไม่ควรออกนอกห้องกรรมฐานก่อนเวลาที่กำหนดเพื่อเข้าห้องน้ำ  หรือดื่มน้ำในชั่วโมงการฝึกปฏิบัติ  หรือรับการอบรม  

ควรทำกิจส่วนตัวให้เรียบร้อยก่อนเวลาอบรม

๕.   ไม่ควรยืนดื่มน้ำหรือยืนรับประทานอาหาร  ควรนั่งให้เรียบร้อย  แล้วค่อยดื่มหรือรับประทาน

๖.    ไม่ควรวิ่ง  ขณะเดินต้องสำรวมให้เอามือประสานไว้ข้างหน้า  ห้ามเดินลากเท้า

๗.   งดใช้โทรศัพท์ระหว่างการปฏิบัติ  ถ้าจำเป็นต้องขออนุญาต

๘.   ไม่ควรก่อความวุ่นวาย  หรือทะเลาะวิวาท

๙.    เว้นจากการสูบบุหรี่  หรือเสพสิ่งเสพย์ติดทุกชนิด

๑๐.ควรเว้นการกระทำที่ผิดศีลธรรม  และผิดกฎหมายทุกชนิด

๑๑.ควรมีมารยาทเรียบร้อย  มีสัมมาคารวะ  อยู่ในระเบียบวินัย

๑๒.ไม่ควรทำกิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติธรรม เช่น อ่านหนังสือการ์ตูน  เล่นเกมส์             

๑๓.ห้ามนำสิ่งของมีค่าติดตัวมา  หากจำเป็น  ควรให้นักเรียนฝากอาจารย์หรือนำติดตัว  ออกจากห้องพักทุกครั้ง

         ๑๔.นอนตามกำหนดไม่เกิน  ๒๒.๐๐  น.  หรือหลังเวลาที่ปล่อยเข้าที่พัก

 

งานที่มอบหมายให้ผู้ปฏิบัติธรรมเป็นคณะ(งานกลุ่ม)ให้อาจารย์หรือผู้ดูแลจัดกลุ่มดังนี้

๑.    งานล้างถาดอาหาร

๒.   งานล้างแก้ว  จัดน้ำดื่ม

๓.   ทำความสะอาดโต๊ะอาหาร  ปัดกวาดพื้นโรงทาน

๔.   จัดหาน้ำดื่มบริการบริเวณที่พัก

๕.   ปัดกวาด  ลานคอนกรีต  เช็ดถูที่พัก

๖.    ทำความสะอาดห้องน้ำ  ห้องส้วม  (บริเวณใกล้ๆ ที่พักและที่ปฏิบัติธรรม)

๗.   เก็บขยะ  เทขยะ

๘.   ปัดกวาด  เช็ดถู  ศาลาปฏิบัติธรรม

การทำความสะอาด  อาคารสุทธิญาณมงคล

๑.    เก็บขยะบนพรม  หรือบนพื้น

๒.   กวาด  เช็ด  ถูพื้นด้วยน้ำหมาดๆ  ระเบียงศาลาปฏิบัติธรรม

๓.   ล้างห้องน้ำ  ถูพื้นห้องพัก

๔.   กวาด  ถูพื้นห้องพัก

๕.   กวาดลานคอนกรีต

๖.    นำขยะไปทิ้ง

การทำความสะอาด  อาคาร  ๗๒  ปี  (หลวงพ่อจรัญ  ฐิตธมฺโม)

๑.    เก็บเศษขยะบนพรม  หรือบนพื้น

๒.   กวาด เช็ด ถูพื้นด้วยน้ำหมาด ๆ บนพื้นภายในศาลาปฏิบัติธรรม

๓.   ล้างห้องน้ำ  บริเวณห้องพัก

๔.   กวาด  ถูพื้นห้องพัก

๕.   กวาดลานคอนกรีต  บริเวณรอบ ๆ อาคาร ๗๒  ปี  หลวงพ่อจรัญ  ฐิตธมฺโม

๖.    นำขยะไปทิ้ง

 

                                                                                                                                                                                      

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่าอาหาร- ค่าเช่าชุดขาว-ค่าพระวิทยากร-ค่าบำรุงสถานที่

       - นักเรียน  นักศึกษา พี่เลี้ยง                           ๑๒๐     บาทต่อคนต่อวัน

       - ผู้ใหญ่ (ครูอาจารย์/จนท./พนง.)                  ๑๒๐     บาทต่อคนต่อวัน

       -  ค่าเช่าชุด  ชุดละ                                              ๑๐    บาท

                        (ให้เช่าได้ คนละ  ๒  ชุด/ต่อโครงการ) 

                         - ค่าพระวิทยากร                             แล้วแต่หน่วยงานจะถวายตามกำลังศรัทธา

                         - ส่วนค่าบำรุงสถานที่  ค่าน้ำ-ค่าไฟ บริจาคตามกำลังศรัทธา (บริจาคได้ที่สำนักงาน)

 

                            หลักการคิดคำนวณค่าใช้จ่าย  คือ  หลักสูตร ๒ คืน ๓ วัน คิดค่าอาหารเป็น ๒ วัน

                                                                           หลักสูตร ๔ คืน ๕ วัน  คิดค่าอาหารเป็น ๔ วัน

 

(หากท่านสะดวกกรุณาจ่ายตามนี้เพื่อที่จะช่วยลดภาระทางศูนย์ฯในเรื่องอาหาร,ค่าน้ำ,ค่าไฟ)

(กรุณาชำระในวันแรกที่หมู่คณะมาถึงเพื่อที่ทางศูนย์ฯ จะได้น้ำไปใช้ในการจัดเตรียมสิ่งต่างๆ ให้กับทางคณะ)

 

                                            

                                                            (พระอาจารย์ยุทธนา อริโย)

            ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน  จังหวัดขอนแก่น

 

หมายเหตุ

๑.    ถ้าหากคณะใดมีจำนวนคนเพิ่มขึ้นหรือลดลง  จากยอดเดิมที่แจ้งไว้  หมู่คณะนั้นๆจะต้องแจ้งให้ทางศูนย์ฯรับทราบ      ด้วยเพื่อจะได้เตรียมเรื่องอาหารและที่พักให้เพียงพอ  จะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย ๓ วัน

๒.   ถ้าหากมีหมู่คณะใดขอเข้าร่วมด้วยกับหมู่คณะที่ได้จองไว้ก่อนล่วงหน้าแล้ว โดยที่ไม่มาจองอบรมกับทางศูนย์ฯก่อน    ทางศูนย์ฯจะไม่รับคณะอบรมคณะนั้นโดยเด็ดขาด

๓.   ถ้าหากหมู่คณะใด(โรงเรียน)ที่มีพี่เลี้ยงมา ถ้าเตรียมชุดมาเอง ขอความกรุณาให้เป็นชุดที่สุภาพ

 

 

 

ติดต่อสอบถาม/ประสานงาน/ข้อมูลข่าวสาร: ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จังหวัดขอนแก่น

Facebook : ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จ.ขอนแก่น – สาขาวัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี

เบอร์โทรติดต่อสำนักงานเลขานุการ ๐๘๓ – ๖๖๒ – ๖๓๖๓ ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐น. – ๑๖.๐๐น.

ID Line : v_veruwan

Email:veruwan@hotmail.com/www.veruwan.com

 

 

www. veruwan.com

Visitors: 202,974