ประวัติผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จังหวัดขอนแก่น

 ประวัติพระอาจารย์ยุทธนา ฉายา อริโย

วิทยฐานะ นักธรรมเอก/ปริญญาโท (พธ.ม.)

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จ.ขอนแก่น

 

 

 

 

 

 สถานะเดิมชื่อ     นาย ยุทธนา นามสกุล บุญธร

เกิด                   วันอาทิตย์ที่๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๑

เชื้อชาติ ไทย     สัญชาติ ไทย   ภูมิลำเนา กรุงเทพมหานคร

บิดาชื่อ                 นายธนะชัย  บุญธร

มารดาชื่อ         นางสุไร      บุญธร

 

อุปสมบท                    : เมื่อวันที่๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๕ ณ พระอุโบสถ วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี 

 

สังกัด                         : วัดอัมพวัน ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี  จังหวัดสิงห์บุรี

 

พระอุปัชฌาย์              : พระเทพสิงหบุราจารย์(จรัญฐิตธมฺโม)เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี

 

วิทยฐานะ                   : มัธยมศึกษาชั้นปีที่๖โรงเรียนเทพลีลา เขตหัวหมาก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร

                                 : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย  กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๓

                                 : ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๕

                                 : สอบได้นักธรรมชั้นเอกจากสำนักเรียนวัดพระนอนจักรสีห์ จังหวัดสิงห์บุรีพ.ศ. ๒๕๔๗

                                 : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.)  จาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘

 

ภาคปฏิบัติ                  : ผ่านการอบรมโครงการสู่ร่มกาสาวพัสตร์ วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี  รับกรรมฐาน จากพระธรรมสิงหบุราจาย์

                                 (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)  เพื่อศึกษาวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวสติปัฏฐาน ๔ พ.ศ. ๒๕๔๕

                                 : ผ่านอบรมหลักสูตรพระวิปัสสนาจารณ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

                                 ศูนย์ปฏิบัติธรรมตาณังเลณัง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา ๑ เดือน,๒๕๕๐

                         : เดินธุดงค์ จากจังหวัดเชียงใหม่ มายัง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเวลา ๑ เดือน ๑๕ วัน,๒๕๕๑

                         : เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ศูนย์ปฏิบัติธรรมตาณังเลณัง จังหวัดเชียงใหม่  เป็นเวลา๑เดือน,๒๕๕๓

                                 : เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่สำนักวัดงุยเตาอูกรรมฐาน ประเทศพม่า เป็นเวลา๔เดือน ๑๕ วัน,๒๕๕๕

                                 : เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ศูนย์ปฏิบัติธรรมตาณังเลณัง จังหวัดเชียงใหม่  เป็นเวลา๑เดือน,๒๕๕๖

                                 : ผ่านอบรมวิปัสสนากรรมฐานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช  วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

                                 ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดป่าศรีเจริญธรรมจ. ขอนแก่นเป็นเวลา ๑ เดือน,๒๕๕๖ และอื่นๆ

 

งานปกครอง               :ได้รับแต่งตั้งเป็น รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน  อำเภอเมือง    จังหวัดขอนแก่น

                                 วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

                                :ได้รับแต่งตั้งเป็น รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน  อำเภอเมือง   จังหวัดขอนแก่น

                                วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

                                :ได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน  อำเภอเมือง   จังหวัดขอนแก่น

                                วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

Visitors: 202,973