ประวัติพระครูภาวนาวิสุทธิ์(ธีรวัฒน์ ฐานุตฺตโร)

ประวัติพระครูภาวนาวิสุทธิ์ (ธีรวัฒน์ ฐานุตฺตโร)

.    ชื่อ   พระครูภาวนาวิสุทธิ์ (ธีรวัฒน์ ฐานุตฺตโร) อายุ ๓๕ ปี พรรษา ๑๓ ปริญญาตรี (พธบ.)                      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

                 ๒.  สถานะเดิม ชื่อ ธีรวัฒน์ นามสกุล มัชฌิมา เกิดวันพุธ

                   (๐๐.๒๐ น. ของคืนวันอังคาร) ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๗ ปีจอ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๓

                    บิดาชื่อ นายทองล้วน มัชฌิมา

                    มารดาชื่อ นางเฉลียว มัชฌิมา

                         บ้านเลขที่ ๒๗ หมู่ ๑๑ บ้านทัน ตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

 

       .   อุปสมบท     เมื่อวันเสาร์ ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๔ ปีมะแม วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๕ ณ วัดอัมพวัน ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี 

                             จังหวัดสิงห์บุรี พระอุปัชฌาย์ พระภาวนาวิสุทธิคุณ (จรัญ ฐิตธมฺโม) วัดอัมพวัน ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

 

       .   วิทยฐานะ     

                            ๑)   พ.ศ.๒๕๒๘ จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์

                            ๒)   พ.ศ.๒๕๓๑ จบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

                            ๓)   พ.ศ.๒๕๓๗ สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี

                            ๔)   พ.ศ.๒๕๔๕ จบการศึกษา พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

                            ๕)  พ.ศ.๒๕๔๖ เข้าศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

 

       ๕.   งานการปกครอง

                            ๑) อดีตผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จ.ขอนแก่น (สาขาวัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี)

                            ๒) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอัมพวัน ฝ่ายวิปัสสนาธุระ

                            ๓) อดีตรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

                            ๔) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ฝ่ายเผยแผ่ วัดหนองแวง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

                            ๕) อดีตประธานศูนย์พัฒนาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

        ๖.  สมณศักดิ์

                           ๑) พ.ศ.๒๕๓๗ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จังหวัดขอนแก่น

                           ๒) พ.ศ.๒๕๔๑ ได้รับแต่งตั้งเป็น พระครูสมุห์ธีรวัฒน์ ฐานุตฺตโร ฐานานุกรมของพระราชสุทธิ ญาณมงคล พระราชาคณะชั้นราช                                  วัดอัมพวัน ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

                           ๓) พ.ศ.๒๕๔๔ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอัมพวัน ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

                           ๔) พ.ศ.๒๕๔๕ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูวินัยธรธีรวัฒน์ ฐานุตฺตโร ฐานานุกรมของพระเทพสิงหบุราจารย์ พระราชาคณะชั้นเทพ                                  วัดอัมพวัน ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

                           ๕) พ.ศ.๒๕๔๗ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหนองแวง พระอารามหลวง อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น

                           ๖) พ.ศ.๒๕๔๘ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่ พระครูภาวนาวิสุทธิ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหนองแวง พระอารามหลวง 

                               ชั้นเอก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ

 

Visitors: 202,974