ประวัติผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จังหวัดขอนแก่น

ประวัติ

 

ชื่อ           พระยุทธนา ฉายา อริโย อายุ ๓๘ ปี พรรษา ๑๕

วิทยฐานะ นักธรรมเอก /ปริญญาโท (พธ.ม.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปัจจุบันตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จ.ขอนแก่น

 

 

 

 

 

 

สถานะเดิมชื่อ      นาย ยุทธนานามสกุล บุญธร

เกิด                     วันอาทิตย์ที่๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๑

เชื้อชาติ ไทย   สัญชาติ ไทย   ภูมิลำเนา กรุงเทพมหานคร

                             บิดาชื่อ     นายธนะชัย  บุญธร

                             มารดาชื่อ  นางสุไร      บุญธร

 

อุปสมบท                    : เมื่อวันที่๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๕ ณ พระอุโบสถ วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี

สังกัด                         : วัดอัมพวัน ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี  จังหวัดสิงห์บุรี

พระอุปัชฌาย์             : พระเทพสิงหบุราจารย์(จรัญฐิตธมฺโม)เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี

วิทยฐานะ                   : มัธยมศึกษาชั้นปีที่๖โรงเรียนเทพลีลา เขตหัวหมาก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร

                                  : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย  กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๓.

                                  : ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๕.

                                  : สอบได้นักธรรมชั้นเอกจากสำนักเรียนวัดพระนอนจักรสีห์ จังหวัดสิงห์บุรีพ.ศ. ๒๕๔๗.

                                  : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.)  จาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘

ภาคปฏิบัติ                     : ผ่านการอบรมโครงการสู่ร่มกาสาวพัสตร์ วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี  รับกรรมฐาน จากพระธรรมสิงหบุราจารย์(หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)  เพื่อศึกษาวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวสติปัฏฐาน ๔ พ.ศ. ๒๕๔๕

                                      : ผ่านอบรมหลักสูตรพระวิปัสสนาจารณ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช  วิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ศูนย์ปฏิบัติธรรมตาณังเลณัง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา ๑ เดือน,๒๕๕๐.

                          : เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ศูนย์ปฏิบัติธรรมตาณังเลณัง จังหวัดเชียงใหม่  เป็นเวลา๑เดือน,๒๕๕๓, ๒๕๕๖.

                                      : เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่สำนักวัดงุยเตาอูกรรมฐาน ประเทศพม่า เป็นเวลา๔เดือน๓๐ วัน,๒๕๕๕.

                                      :ผ่านอบรมวิปัสสนากรรมฐานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช  วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดป่าศรีเจริญธรรมจ. ขอนแก่นเป็นเวลา ๑ เดือน,๒๕๕๖. และอื่นๆ

งานการปกครอง      :ได้รับแต่งตั้งเป็น รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน  อำเภอเมือง    จังหวัดขอนแก่น วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

                                      :ได้รับแต่งตั้งเป็น รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน  อำเภอเมือง   จังหวัดขอนแก่น วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

                                      :ได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน  อำเภอเมือง   จังหวัดขอนแก่น วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

Visitors: 73,079