ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletกรรมฐานทั่วไป
bulletอบรมพัฒนาจิต
bulletงานฝ่ายคณะสงฆ์
bulletวิธีปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
bulletการสวดมนต์
bulletสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
bulletมูลนิธิธรรมเพื่อเยาวชน
bulletอัลบัมภาพ
bulletรายนามผู้ร่วมทำบุญกับศูนย์ฯ
bulletการเิิดินทาง
bulletสถิติ
bulletแผนผังเวปไซต์
dot
dot
bulletเว็บไซต์หลวงพ่อจรัญ
รายนามเจ้าภาพ ผู้ร่วมทำบุญสร้างวิหารพระพุทธโคดมอุดมโชค ร่วมกับพระธรรมสิงหบุราจารย์

 

รายนามเจ้าภาพ ผู้ร่วมทำบุญสร้างวิหารพระพุทธโคดมอุดมโชค
ลำดับ รายชื่อ จำนวนเงิน
1 น.ส.กัญญาวีร์   ทองธีรภาพ และครอบครัว , นายสันติศักดิ์   กงจักร 100
2 คุณกฤติยา  มาลา , คุณอารักษ์  มาลา , คุณบาล  มาลา , John  carter ,  8,500
3 ดร.นาค  เกินชัย 500
4 นายกมล - นางทิพวรรณ  จิตติกรพันธ์ 1,000
5 คุณแฉล้ม  ธารีรัชต์ , คุณปิยรัตน์  เจียระนัย 500
6 นางขวัญเรือน  วงษ์จันทร์ 100
7 คุณวันธณีย์  รัชประเคโสภณ 500
8 นางไพรพิน  แซ่ฟู และครอบครัวลิมมนวุฒิ 1,000
9 นายจรัญ - นางวรวรรณ  เสน่หา และครอบครัว 1,000
10 ด.ช.ยศวรรธน์  พัศดุ 100
11 นายสหชาติ  เสน่หา  100
12 ญาติธรรมกรรมฐานทั่วไป 1,000
13 คุณวีนัส  สีธนรักษาเวศ 100
14 น.ส.ภัทราภรณ์  ดำรงค์มงคลกุล 1,000
15 คุณสุทิสา  ลี้อนันต์ศักดิ์ศิริ 500
16 นางอรัญญาณี  อินทร์ตลาดชุม 100
17 คุณวิศรุต  ยิ่งดัง และครอบครัว 100
18 นายศรัญญู  ศรีสุข 100
19 นายอำพล  ใจแน่น 50
20 นายถวัลย์  อนันต์รักษ์ - นางดวงกมล  อนันต์รักษ์ และครอบครัว 300
21 น.ส.นารีรัตน์  ทิพย์ประพันธ์ 500
22 คุณพ่อถวัลย์ - คุณแม่ดวงกมล  อนันต์รักษ์ , เภสัชกร  ทวีวัฒน์ , 300
23 น.ส.กมลบัตร  กมุลคร 100
24 บมจ.อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต 1,665
25 นางประไพพรรณ - นายประยงค์  ภูพลอย และครอบครัว 50
26 น.ส.อรชพร  สำราญบำรุง 500
27 คุณชุติกาญจ์  บุญรอด 200
28 นายจรัญ - นางวรวรรณ  เสน่หา และครอบครัว 2,000
29 น.ส.พรทิพย์  หงษ์ทอง และครอบครัว 30
30 น.ส.เกตุแก้ว  อเสกจันทร์สกุล และครอบครัว 100
31 น.ส.จุฑารัตน์  แซ่ก้วย และครอบครัว 100
32 น.ส.สมปอง  สวัสดี - นายนพรัตน์  เข็มแก้ว  พร้อมครอบครัว 100
33 น.ส.จันทร์เพ็ง - นางวรรณรีย์ - น.ส.จำปี  กองทองนอก 100
  คุณศุภชัย  ปัทมรัตน์  และครอบครัว 100
34 นายวัฒนะ - นางสมสมัย  ลีลาภัพ 500
35 นายปรีชา  วังคาม 300
36 คุณยุพิน  อุบลแก้ว 200
37 น.ส.นิพิตธิภา  ถาวาระ 200
38 นางจรวย - คุณลลิดา - คุณลนา  มุณวรานุวัฒน์ 1,000
39 น.ส.ทัศนีย์  ดิลาคม 200
40 คุณดวงมณี  ชัยประยูรหัทธยา 200
41 น.ส.สุภควดี  ธนสีลังกูร 100
42 คุณจักรกริช - ด.ญ.รับขวัญ  ไชยทองศรี 100
43 คุณอักษราพร  สินจัตุรัส 100
44 คุณมนูญ - คุณฉวีวรรณ  เทพกิจอารีกุล 500
45 คุณอวยพร  ศิริพูล 100
46 น.ส.ศิรินาจน์  เอมอิ่ม และครอบครัว 100
47 นาคำ - นายไพสันต์  จาคพิมาย , นายสมอินทร์  เกษนีด 500
48 ร.อ.งานพันธ์ - นางปัทมา  สกุลอำมาตย์ 600
49 นายสุภารัตน์ - นางอารีย์รัตน์  สุขโข 500
50 คุณพ่อพลอย - คุณแม่สุ  แสงอุ่น  และครอบครัว 100
51 จสอ.สุเทพ - นางอรนุช  แจ้งสว่าง  และครอบครัว 100
52 ปลัดเผด็จ - อ.พิกุล - น.ส.วีณิตา - น.ส.กุลธิดา   ทองสอดแสง 3,000
53 คุณยายเสวียง - น.ส.กาญจนา  แสงสารพันธ์ 100
53 นางอนงค์นาก   ปัญญาเจริญ  และครอบครัว 100
54 นายวิชาญ - นางลักขณา  นาอุดม 610
55 นายประภาส - นางเพ็ญพรรณ  สุตัญตั้งใจ  และครอบครัว 200
56 ศ.ดร.อำนวยศิลป์ - นางราตรี  สุขศรี 500
57 นางดารา - นายก้องเกียรติ  ว่องวิไลรัตน์  และครอบครัว 3,000
58 คุณสมใจ - วิชชา - ศิริลักษณ์ - กองทิพย์   บำทุนทด 170
59 นางธนวรรณ - ด.ญ นิรุชา  ระคำภา 300
60 คุณสงัด - เสริง  และเพื่อนๆ 450
61 นางกุจิสรา  โพธิ์ชัย  พร้อมบุตร - ธิดา 2,000
62 นางนันทมนัส  อังคณวัฒนานนท์ 100
63 คุณกรรณิกา - สุพจน์ - ประพุทธ - พลอยพรรณ    แสงพรหม 100
64 นายเหลือ - นางพัน  กับกระโทก 500
65 คุณจิราภรณ์ - ธนวัฒน์ - ณัฐวุฒิ - ณัฐดนัย   ทองสุก 50
66 คุณไชยยงค์ - สุภาพร - เจนจิรา  ศรีกงพาน 1,000
67 ไม่ออกนาม 100
68 คุณอุไรวรรณ   อินทรพรอุดม 290
69 คุณยายบุญมั่น  กฤษพิชัย  และครอบครัว 1,000
70 คุณเจนจิรา   ศรีกงพาน 2,500
71 นายธีรศักดิ์ - นางณภัสสรณ์   กฤษศิริวรวิทย์ 200
72 นายชาญชัย   จุลมนต์ 1,000
73 นายพลฤทธิ์   จุลมนต์ 3,000
74 นางนรินทร์พร   จุลมนต์ 4,000
75 คุณบัญญัติ  พยุหะ , คุณอมร  ฉวีรักษ์ , คุณทิพวรรณ   มณีนิล 1,200
76 นายสารสิทธิ์ - นางปาริฉัตตถ์   โรจน์ชนะปัญญา 500
77 นางภัทรนิษฐ์  พันธ์บุ่มจันทร์ 100
78 น.ส.นันทนา  มิตรสูงเนิน 50
79 น.ส.ชลศาสน์  รอดจากเพ็ญ 50
80 นายวิเชียร  วชิราภิวัธน์ 100
81 นายนวพล  บัวอินทร์ 100
82 พระยงยุทธ  ติสรโณ 1,150
83 ครูสุปราณี  ธรรมวิเศษ 1,000
84 คุณสุภาภรณ์  คำบอนพิทักษ์ , คุณธนสาร  บุญเกิด 200
85 พระทณฏ  วทิโร 100
86 น.ส.นภิลดา  โยธพันธ์ 1,000
87 คุณแสงจันทร์   บุบผาเฮ้า 100
88 คุณเจตน์   บุบผาเฮ้า 100
89 ด.ญ.เบญญา   บุบผาเฮ้า 120
90 คุณพ่อเฮียน   ไพศาลธรรม 300
91 คุณพรเทพ   สวยกลาง  พร้อมครอบครัว 100
92 คุณฐิตินันท์   จองเจริญ , คุณชวลิต   พึ่งคง 400
93 ด.ช.ธนพนต์   สอนแสง 100
94 คุณบัวลอง วงษ์ธรรม,คุณเกิด  นามทะจันทร์,นายยุธนา  นามทะจันทร์ 240
95 คุณศรีวิชัย  อินทนา , คุณรัศมี  วงษ์ธรรม 200
96 ไม่ออกนาม 40
97 คุณบุญศรี   เทาศิริ 20
98 คุณดำรงค์   มะลิลา 20
99 น.ส.สำลี  แก้วแผ่ว 20
100 นางวรนิษฐานันท์  เกียรติถาวร 40
101 คุณเสาวลักษณ์   วิชัยศร  และครอบครัว 520
102 คุณสุปราณี   ศรีธาตุ  พร้อมครอบครัว 100
103 คุณบรรจง  สุขเหลือง 121
104 คุณตุ๋ย  พร้อมครอบครัว 20
105 คุณสุเวทย์ , คุณจิตรลดา   และครอบครัว 400
106 ไม่ออกนาม 120
107 คุณธนพล  ชื่นมณี 20
108 น.ส.ธารทิพย์  ใหญ่ยังยา  และครอบครัว 100
109 คุณแสงจันทร์  นอบไทย  100
  คุณอลันด้า   พุทธอาระชา 50
110 คุณมาลี   ตันติผลประเสริฐ 40
111 คุณศุภลักษณ์   ศรพรหม 20
112 คุณนคร   ทองสุทธิ์ 20
113 คุณแสนศักดิ์   ดูวิเศษ  และครอบครัว 100
114 นายจิรวัฒน์   คงขลิก  และครอบครัว 40
115 น.ส.เพ็ญพิชชา  เรืองดี  และครอบครัว 100
116 คุณบุญมา  พุทธานุ  พร้อมครอบครัว 100
117 คุณสวาท   พุทธานุ  และครอบครัว 100
118 คุณรักชนก  โลหะกิจ   และครอบครัว 100
119 คุณศิริลักษณ์  สุระมณี   พร้อมครอบครัว 100
120 ไม่ออกนาม 20
121 ครอบครัวอุปมนต์ - ครอบครัวนาคเสวี 75
122 นางวิสุลัดดา   วุฒิธิวง 10,000
123 นางฐิติรัตน์   สินจัตุรัส 500
124 นางระติ  ศักดิ์สุภาพ , ด.ช.ชวิศ    ศักดิ์สุภาพ 100
125 คุณสมศรี   ประทุมสุวรรณ 500
126 คุณวงศรี   ประทุมสุวรรณ 200
127 คุณประภา  แซ่ติน 200
128 คุณวัลลา  บุญล้อม  และครอบครัว 200
129 นางนงลักษณ์  ฤทธิ์สิงห์ , น.ส.สุวลักษณ์  สุวรรณวงศ์ 1,500
130 นางนยุวนิตย์   ศิริมหานาม 500
131 นางศิรประภา  มีสุข  และครอบครัวญาติมิตร 200
132 แพทย์หญิง  เอื้อมพา  กาญจนรังสิชัย 500
133 พระสุเทพ  อาภสฺศโร 1,000
134 น.ส.ไพ  สังวาล  และครอบครัว 100
135 น.ส.จุฑาทิพย์  มุสิกะรักษ์ 100
136 ไม่ออกนาม 1,000
137 พระยงยุทธ  ติสรโณ 500
138 ไม่ออกนาม 1,100
139 น.ส.ชลธิชา  ทรัพย์สง่า, นายคริสเตียน  คากิโย่ 500
140 นางสิไรรัตน์  อาจสมิติ 100
141 พระยงยุทธ  ติสรโณ 320
142 นางญาณินี  ขุนหมื่น 400
143 พระทณฏ  วชิโร 100
144 นายรังสรรค์  แสร์สุวรรณ  และครอบครัว 500
145 ไม่ออกนาม 500
146 ไม่ออกนาม 3,000
147 นายผา, นางนุ่น  ผลพิบูลย์ 100
148 ผศ.ดร.ยอดชาย  บุญประกอบ 1,300
149 คุณอนัญญา  พรหมเดชะ 200
150 นายมนตรี, นางปนัดดา  พวงไทยสงค์  และครอบครัว 1,000
151 คุณพยอม  แจ่มกระจ่าง 100
152 นางสาวพัชรินทร์  นิลขาว 150
153 นายวิศรุต  ยิ่งดัง และครอบครัว 300
154 นางอาภรณ์, นายอนุชา บัณเย็น และครอบครัว 10
155 มิสเตอร์อิดา  สโคกเวิร์ค, น.ส.อรชพร  สำราญบำรุง 1,000
156 นางสาวเกิดสิริ  ชูวิสิฐกุล 1,000
157 นางนรินทร์พร, นายชาญชัย, นายพลฟทธิ์  จุลมนต์ 3,000
158 แม่ชีวัจฉละ  พิสิฎฐ์ศักดิ์ 2,000
159 นางวัลย์นภัส  ลิมปิษเฐียน 1,000
160 นายพุฒิชัย  รื่นรมย์ศิริ  และครอบครัว 1,150
161 น.ส.จุณีรัตน์  ปิหิง  และครอบครัว 500
162 นายวิศรุต  ยิ่งดัง และครอบครัว 100
163 คุณตะวัน  พลทองมาก 500
164 ผศ.ดร.ยอดชาย  บุญประกอบ 7,540
165 นางสุพรรณี  วิชระอนนท์ 500
166 น.ส.จรัญณัฐพัช  ลาบโลว์ 100
167 นางสมจิต  ปิยภาณีรัตน์ 100
168 นายดำรงค์  อัฐนาค  พร้อมครอบครัว 1,000
169 นายกฤติน  กฤษณจินดา, น.ส.ลฎาภา  ฉัตราพงษ์ 160
170 นางสาวกนกวรรณ   คุณกันหา และครอบครัว 200
171 ผศ.นันทนา  คงนันท์ 100
172 นายประจันทร์, นางทิพวรรณ  มณีนิล  และครอบครัว 500
173 นางบัญญัติ  พยุหะ และครอบครัว 500
174 นางทิพย์มณี  ผ่องปัญญา 100
175 พ.ต.ท.คะเชนทร์, นางสุภาพร, นายติณณภพ, ด.ช ภูวเดช, ด.ช.ทิลายุ   ยืนยง 1,000
176 พล.ต.ต.เพิ่มศักดิ์, คุณสุกานดา  ภราดรศักดิ์  และครอบครัว 1,000
177 พ.ต.อ.ชัยญัติ, นางชนิสรา  สายถิ่น  และครอบครัว 500
178 ผศ.ดร.ยอดชาย  บุญประกอบ 1,100
179 นายอภินันท์  อวัยวานนท์ 500
180 ไม่ออกนาม 200
181 คุณจินตนา  พลพานิช  และครอบครัว 500
182 พญ.นิธิมา, นายลิขิต, นางปรียา  เชาวลิต 300
183 นางสมบูรณ์  มธุรพจน์ 200
184 นทพ.พุทธภูมิ  วังศรีมงคล 1,000
185 ผศ.ดร.ยอดชาย  บุญประกอบ 1,000
186 นายวิโรจน์  เหรียญประยูร 500
187 พ.ต.ท.ไพศาล, นางแก้วใจ, น.ส.พานแก้ว, น.ส.พิมพ์กานต์  สุวรรณธาดา 1,900
188 นายพลาญ, นางนภัทร  จัทรจตุภัทร 200
189 พระทณฏ  วชิโร 300
190 คุณเบญจ  พาศรี  และครอบครัว 500
191 นายวีกิจ, นางดาว, ด.ช.ศุภกร  จิรวิจิตร 2,000
192 ทัวร์บุญพรรณลักษณ์ 100
193 น.ส.วัณณารัศมี  พัชรสลิล, น.ส.เกตุแก้ว  ศรีสมพร 300
194 คุณนันทนา, คุณสมพร  สุขสมปัญญานันท์ 500
195 น.ส.ปรารถนา  กาญจนวิฬา 300
196 นางอภันตรี  ภูดวงดาศ, นายอรรถพล  เพ็งจาง 100
197 ครอบครัว คุณชิด  พิชยานนท์เนตร  และลูกหลาน 500
198 นางสาวสิริรัตน์  ไชยวงษ์ 1,000
199 นายสมนึก  เพิ่มกลาง 500
200 นางสมสมัย  เจริญดี 1,000
201 พ.ต.อ.ไพโรจน์  ขุนหมื่น 1,000
202 นางพิศมัย  เกตุจำนงค์ 2,000
203 คุณนพรัตน์, คุณสมปอง  เข็มแก้ว 100
204 นายจันทร์เพ็ง, นางวรรณรีย์ 50
205 พระณรงค์ชัย  ปญฺญาธโร, พระคงศักดิ์  เตชปญฺโญ 1,064
206 พ.ต.ท.แมน, คุณวิภาภรณ์  ศิริฉาย  และครอบครัว 500
207 น.ส.พรนภา  เรืองจันทึก 1,000
208 นายพุฒิชัย  รื่นรมย์ศิริ  และครอบครัว 1,000
209 คุณส่งศรี  รุ่งถาวรวงค์ 200
210 น.ส.สุรัตยา  ลีละพัฒน์ 100
211 นางนงลักษณ์  ฤทธิ์สิงห์  2,000
212 ครอบครัวศิริปการ และมุกนำพร 10,000
213 นางคำภา  ชวาพงษ์ 100
214 ผอ.ฐิติมน  ฉัตรจรัญรัตน์ 1,000
215 ครอบครัว นพ.มานิตย์-ภญ.นิ่มนวล  วัชรชัยนันท์ 1,000
216 คุณวรฉัตร  รุ่งวิริยวณิช 1,500
217 นางสมพร  หาญสินธุ์ 1,000
218 นางจิตตานันท์  นาชัย 500
219 นางสาวถนอมศรี  จำเริญสรรพ์ 1,000
220 คุณประภา  จักร์เมธากุล,คุณโสภา  โอภาสตระกูล  และครอบครัว 2,000
221 คุณศุภชัย-คุณวิภาพร   จักร์เมธากุล และครอบครัว 2,000
222 คุณสุขสิชา  ปภาวรินทร์ธร 1,500
223 น.ส.ผาณิชชา  มุกภักดี 500
224 ไม่ออกนาม 300
225 ผศ.ดร.ยอดชาย  บุญประกอบ 3,100
226 นางสาวทิพวรรณ  จันทรกุลกิจ 200
227 คุณกัญจน์พร  วงศ์ภักดี 500
228 นายจีรัฐติกุล  ดอนวิจารณ์ขจร 200
229 น.ส.กัญญาพัชญ์  วงศ์ภักดี 100
230 นางอุรัสยา  พฤกษานุศักดิ์ 1,500
231 นางขัติยา  แสงสุข 500
232 นายทัชชล-นางรัมภา  ลีศิริกุล 1,000
233 คุณวรลักษณ์  กังวาลชิรธาดา และครอบครัว 1,872
234 คุณภัทริยา -คุณทวีศักดิ์  เล็กปทุมวภกุล นายเต็ม 500
235 น.ส.สิริกาญจน์  ทานะ และครอบครัว 1,000
236 คุณพงษ์ศักดิ์  สิงห์ประสาทพร 100
237 คุณสุพรรณิกา  อินทริง 100
238 นายวิศรุต  ยิ่งดัง และครอบครัว 100
239 อาจารย์ถาวร - รศ.ดร.ลำใย  โกวิทยากร และครอบครัว 20,000
  นายสมชาติ-นางวนิดา 2,000
240 นายอนุชิต-คุณกมลภัค-คุณนรินทร์  พงษ์ปภา,คุณสำเริง  เนตรแก้ว 10,000
241 นายคำใส - นางเจด็จ 50
242 นางธนวรรณ  ฐานะวร 300
243 นางอรนุช  เหล็กชูชาติ 200
244 น.ส.รัตนภรณ์  สุภษร 100
245 นางบุญตา  บัวระพา 2,000
246 นางปัญจา  ชมภูธวัช 200
247 นายจีรัฐติกุล  ดอนวิจารณ์ขจร 200
248 นางวิไลลักษณ์  สมเรียววงศ์กุล 5,000
249 นายวิศรุต  ยิ่งดัง และครอบครัว 100
250 ผศ.ดร.ยอดชาย  บุญประกอบ 1,200
251 คุณจุฑามศ  โยธะดง 100
252 นางพัสรา เฮย์วูด 2,000
253 คุณสุภรชัย  สุภาภรณ์  และครอบครัว 5,000
254 พลเอกวัฒนะ- คุณนภาพร  กาญจนะวสิต  และครอบครัว และร้านบุญ วัดอัมพวัน 100,000
255 อาจารย์ถาวร - รศ.ดร.ลำใย  โกวิทยากร และครอบครัว 30,000
256 นางเพ็ญศรี  ศรีจินดา 500
257 นายสมทรง  นางนฤมล และครอบครัวหมื่นเดช 31,000
258 ไม่ออกนาม 500
259 พระขัตติยา  สุทธิญาโณ  พร้อมญาติมิตร 1,000
260 ว่าที่ ร.ท.บุญศรี  วรรธนะพงษ์-น.ส.นิภา  ธนธัญญา 200
261 นางอนงค์  เตียเจริญ 100
262 คุณชลธิชา  และครอบครัว 130
263 คุณรลิตร -นายกฤตภัก  ศรีสะอาด และครอบครัว 1,000
264 คุณเสาวลักษณ์  ไผ่เจริญ 100
265 ด.ต.ธวัชชัย-นางสุจิตตรา  สุ่ยวงษ์ 1,500
266 นายวิศรุต  ยิ่งดัง และครอบครัว 100
267 พระคงศักดิ์  เตชปัญฺโญ 1,500
268 แม่จันที่  บุษบง-นางสาวธัญญธร  ไชยะดา 100
269 คุณศศิพร  ทุดแมรัส-คุณดอกไม้  ชือเนมันน์ 1,000
270 คุณโชติกา  พูนพาณิชย์-คุณนชา  วารี 200
271 คุณรติรัตน์  อาวัชนาการ  บจก.เจริญแสงพาณิชเพ้นท์ 500
272 นายวะนิช-นางเยาวนิตย์  อุประชัย  และครอบครัว 1,000
273 นายดาว-นางวาสนา-นายเกียรติพัฒน์  สอนเจริญ 3,000
274 แม่แดง  สมมีคำ-พ่อสว่าง  ผาอ่อน 1,000
275 นายฐิติพงษ์  อุประชัย-น.ส.นพมาศ  อุประชัย 100
276 คุณปิติ  ภิรมย์ภักดี-คุณวรนุช  วงษ์สวรรค์ 1,000
277 คุณปรีชา-คุณระเบียบ  วงษ์สวรรค์  และครอบครัว 500
278 น.ส.มัทนา  เลปวิทย์ 500
279 คุณกรองแก้ว  วงษ์สวรรค์,คุณวิน-คุณณุชา  ชาติพาณิชย์ 1,000
280 นายวะนิช -นางเยาวณิตย์  อุประชัย 200
281 นางประทีน-นายอาทิตย์-นางสาวนทสรวง  ลือชา 100
282 นางสมหวัง  ยศเรือง และครอบครัว 50
283 นางสุภาพ  วนัสมัย  และครอบครัว 500
284 บจก.พี.เอส.วายเซอร์วิส 2,500
285 คุณอำไพพร  บันเงิน  และครอบครัว 250
286 นางสุนทราพร  แกล้วกล้าหาญ 400
287 ไม่ออกนาม 500
288 ร้าน ทีพี.คอมพิวเตอร์ ขอนแก่น 1,000
289 ด.ช.อภิรักษ์  เกียรติรักทรัพย์ 40
290 คุณดวงฤดี  บุตรวงษ์ 2,000
291 คุณณัฐวรรณ  บุตรวงษ์ 1,000
292 ร้านคุณพระสังฆภัณฑ์ ร้านพัฒน์ชัยไดนาโม 1,000
293 อาจารย์ปิยนุช  ปักกะทานัง และครอบครัว 2,000
294 ไม่ออกนาม 200
295 พันโท บัญชา-คุณมณีกาญจน์  เพ็งเหล็ง  และครอบครัว 1,000
296 นางพันใบ  จาระกร 1,000
297 นางทองหยาด  เสงี่ยมวงศ์ 1,000
298 ยานประเทือง  ทองสอาด 500
299 พ่อสมนึก-แม่ทองขันธ์  เกลี้ยงไทสง 120
300 นางทองมา  สุบัดคำ 100
301 คุณวารุณี  บูรณปิยวงศ์ และครอบครัว 100
302 คุณขม 100
303 ครอบครัว นพ.มานิตย์-ภญ.นิ่มนวล  วัชรชัยนันท์ 1,000
304 นายวิศรุต  ยิ่งดัง และครอบครัว 100รายนามผู้ร่วมทำบุญกับศูนย์

รายนามผู้ร่วมทำบุญค่าภัตตาหารพระภิกษุ และผู้ปฏิบัติธรรม ประจำเดือน พฤษภาคม 2554
รายนามผู้ร่วมทำบุญสร้างโรงทานหลวงพ่อจรัญ
รายชื่อผู้ร่วมบริจาคทำบุญอาหารและสิ่งของ(โรงทาน)เดือนพฤษภาคม๒๕๕๔
รายชื่อผู้ร่วมบริจาคทำบุญอาหารและสิ่งของ(ครัวพระ) เดือนพฤษภาคม๒๕๕๔ของดีวิปัสสนา เน้นปัญญาแก้ไข ไม่เรี่ยไรบอกบุญ สอนให้รู้คุณบิดรมารดา เป็นสาขาของหลวงพ่อจรัญ
ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จังหวัดขอนแก่น (สาขาวัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี) ที่อยู่ 6 หมู่ที่ 15 บ้านเนินทอง ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 เบอร์โทร 083-6626363 อีเมล veruwan@hotmail.com เว็บไซต์ http://www.veruwan.com