พระพุทธโคดมอุดมโชค


พระพุทธโคดมอุดมโชค

ประดิษฐานที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จังหวัดขอนแก่น (สาขาวัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี)

วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๔

เป็นพระพุทธรูปเนื้อหยกขาว  ปางพิชิตมาร  พุทธลักษณะแบบพม่า

 

๑.           ขนาดหน้าตัก       กว้าง                                       ๓.๓๐    เมตร

                                                สูง                                           ๕.๓๐    เมตร

                                                หนา                                       ๑.๒๓  เมตร

๒.          ฐานพระ                กว้าง                                       ๓.๗๓  เมตร

                                                ยาว                                         ๒.๔๕  เมตร

               ความสูงจากพื้นวิหารถึงฐานพระ                  ๑.๒๒  เมตร

๓.          พื้นวิหาร               กว้าง                                       ๘.๐๓    เมตร

                                                ยาว                                         ๘.๐๑   เมตร

             ความสูงจากพื้นหญ้าถึงพื้นวิหาร                    ๑.๖๕    เมตร

๔.          พื้นหญ้า                                กว้าง                                       ๒๐.๐๐   เมตร

                                                ยาว                                         ๒๐.๔๐  เมตร

               ความสูงจากพื้นถนนถึงพื้นหญ้า                    ๒.๖๐    เมตร

๕.         ความสูงจากพื้นถนนถึงพื้นวิหาร  =  ๒.๖๐ +๑.๖๕  =๔.๔๕เมตร

             ความสูงจากถื้นถนนถึงพื้นวิหาร = ๔.๔๕+ ๑.๒๒ =๕.๖๗  เมตร

๖.           พื้นที่  จากถนนฝั่งทิศเหนือ ถึง องค์พระ  ยาว                             ๔๖  เมตร

               พื้นที่  จากถนนฝั่งทิศตะวันออก ถึง องค์พระ ยาว                      ๖๓  เมตร

              พื้นที่ฝั่งทิศตะวันตก และทิศใต้ ติดพื้นที่ป่า 

กรุณากรอกข้อความ...
Visitors: 73,080