รายนามผู้ร่วมทำบุญกับศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน

รายนามผู้ร่วมทำบุญกับศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จ.ขอนแก่น ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐

สรุปบัญชีรายรับ บำรุงศูนย์ ประจำเดือน มีนาคม 2560

 
วัน/เดือน/ปี รายรับ ประเภท จำนวนเงิน(บาท)  
1/3/2560 คุณวิตะนัย พิสายพัน - คุณจรรยาภรณ์ หามาจ้ำ ค่าอาหาร                        100  
1/3/2560 คุณเกศรินทร์   รัตนวงษา - คุณไพสิฐ   ศรีผุย ค่าอาหาร                        500  
2/3/2560 คุณรัตน์ประอร   ชุติมาโยธินกูล ค่าอาหาร                        200  
2/3/2560 คุณชัยภัทร   ชุติมาโยธินกูล ค่าอาหาร                        200  
2/3/2560 คุณเชอรีรัตน์   พาณิชย์ธำรง ค่าอาหาร                      5,000  
3/3/2560 คุณอารีรัตน์   บุญรินทร์ ค่าอาหาร                        749  
3/3/2560 บจ.ไอ.ที โปรเน็ทเวิร์ค ค่าอาหาร                      1,000  
3/3/2560 คุณสว่างจิต   ถิ่นกระไสย์ ค่าอาหาร                          20  
3/3/2560 คุณอาท   ธวัชดินแดง ค่าอาหาร                        100  
3/3/2560 คุณจิดาภา   ศรีวัฒนา ค่าอาหาร                        120  
4/3/2560 คุณอวิภา   พิบูลรัตน ค่าอาหาร                        100  
4/3/2560 คุณธิติยา   นามรักษ์ - คุณพีระภาส   พันธุ์กาหลง ค่าอาหาร                        100  
4/3/2560 คุณสมัย - คุณไพจิตร - คุณอชัย   นามรักษ์ ค่าอาหาร                        100  
4/3/2560 คุณจันทนี   คำแสน ค่าอาหาร                        500  
4/3/2560 คุณสุรยุทธ   ธนสมบัติ ค่าอาหาร                        100  
4/3/2560 คุณดวงจันทร์   แก้วใจ ค่าอาหาร                      1,000  
4/3/2560 คุณดวงจันทร์   แก้วใจ ค่าอาหาร                        500  
5/3/2560 คุณลักษณาภรณ์   จงขจรพงษ์ และคณะ ค่าอาหาร                      3,500  
5/3/2560 คุณพิมภา   มีสัตย์ ค่าอาหาร                        100  
5/3/2560 คุณสารินี   จันทาคี ค่าอาหาร                        400  
5/3/2560 คุณจงจิตร   จิตร์ตระนพ ค่าอาหาร                        100  
6/3/2560 คุณพุฒิชัย   รื่นรมย์สิริ ค่าอาหาร                      2,000  
6/3/2560 คุณอัญญาณี   แสงฉายา ค่าอาหาร                      1,000  
7/3/2560 คุณเติมสิริ   โรจรัส ค่าอาหาร                        500  
8/3/2560 คุณLum Yin Leong ค่าอาหาร                        100  
8/3/2560 คุณเขมนิจ   อุ่นจันที ค่าอาหาร                        100  
8/3/2560 คุณสายพิณ   ชมิด และครอบครัว ค่าอาหาร                      1,000  
9/3/2560 คุณสุนีย์   เลี่ยวไพรัตน์ ค่าอาหาร                        400  
9/3/2560 คุณกาญจนา   เลี่ยวไพรัตน์ ค่าอาหาร                        500  
11/3/2560 คุณพงษ์พันธ์   สุฉันทบุตร ค่าอาหาร                          50  
11/3/2560 คุณอารียา   สุฉันทบุตร ค่าอาหาร                        100  
11/3/2560 คุณอัครวัฒน์   บำรุงศุภกิจจ์ ค่าอาหาร                      1,000  
12/3/2560 คุณอริสรา   สุราอามาตย์ และครอบครัว ค่าอาหาร                        100  
12/3/2560 คุณเบญจมาศ   ไชยประเสริฐ ค่าอาหาร                        212  
12/3/2560 คุณรัมภา   อรุณเดชาชัย ค่าอาหาร                      1,000  
13/3/2560 คุณเวียงชัย   บุญทน ค่าอาหาร                        100  
13/3/2560 คุณธรณัส   เรืองศรี ค่าอาหาร                        500  
13/3/2560 คุณธิปไตย   อินถาบุตร ค่าอาหาร                        500  
13/3/2560 คุณลักษณาภรณ์   จงขจรพงษ์ และคณะ ค่าอาหาร                      3,500  
13/3/2560 พระพิเชษฐ์ - คุณณัฐธงชัย โรจน์เกษมพงษ์ - คุณจริวัฒน์ โรจน์พงศ์เกษม ค่าอาหาร                      2,000  
14/3/2560 คุณสรัญญา   แสงศรี ค่าอาหาร                        300  
14/3/2560 คุณจารุวรรณ   อุษาดี ค่าอาหาร                      1,000  
15/3/2560 คุณกนกวรรณ   เบ้าลา ค่าอาหาร                        560  
15/3/2560 คุณปวีณ์ริศา   ชุติมาโยธินกูล ค่าอาหาร                        100  
15/3/2560 คุณชัยภัทร   ชุติมาโยธินกูล ค่าอาหาร                        100  
15/3/2560 คุณพิรพัฒน์   ชุติมาโยธินกูล ค่าอาหาร                        100  
15/3/2560 คุณรัตน์ประอร   ชุติมาโยธินกูล ค่าอาหาร                        100  
16/3/2560 คุณณัฐิดา   ชมภูนุช ค่าอาหาร                        200  
16/3/2560 คุณยุพิน   รฤกชาติ ค่าอาหาร                        300  
16/3/2560 คุณมิ่งขวัญ   บุญธร ค่าอาหาร                        200  
17/3/2560 คุณชนิสรา   สายถิ่น ค่าอาหาร                      1,000  
19/3/2560 คุณรชณัฏฐ์ กิตติ์วิชชานันท์ ค่าอาหาร                    12,000  
20/3/2560 คุณวริทธิ์ธร เฮอกิจสัมฤทธิ์ ค่าอาหาร                        100  
21/3/2560 คุณธนชัย ลิ้มสุวัฒน์ ค่าอาหาร                      1,000  
22/3/2560 คุณเสาวคนธ์ เวนเทอร์ ค่าอาหาร                      1,000  
25/3/2560 พ่อบุญ เตยจังหรัด ค่าอาหาร                      5,100  
27/3/2560 คุณสุเมธ หล่อรุ่งเรืองกุล ค่าอาหาร                        500  
29/3/2560 คุณชลาลัย ดวงเกตุ ค่าอาหาร                      1,000  
31/3/2560 เปิดตู้บริจาค ค่าอาหาร                    17,540  
1/3/2560 คุณวิตะนัย พิสายพัน - คุณจรรยาภรณ์ หามาจ้ำ ชำระหนี้สงฆ์                    100.00  
1/3/2560 คุณเกศรินทร์   รัตนวงษา - คุณไพสิฐ   ศรีผุย ชำระหนี้สงฆ์                        500  
2/3/2560 คุณรัตน์ประอร   ชุติมาโยธินกูล ชำระหนี้สงฆ์                        200  
2/3/2560 คุณวิชิต - คุณกาญจนาภรณ์   มาตสีหา พร้อมครอบครัว ชำระหนี้สงฆ์                        500  
3/3/2560 คุณปริญญาพัชร์   มิ่งมีศุภกาญจน์ ชำระหนี้สงฆ์                      1,000  
3/3/2560 ไม่ประสงค์ออกนาม ชำระหนี้สงฆ์                        200  
4/3/2560 คุณสำลี   ไชยปรเสริฐ ชำระหนี้สงฆ์                        200  
4/3/2560 คุณธิติยา   นามรักษ์ - คุณพีระภาส   พันธุ์กาหลง ชำระหนี้สงฆ์                        100  
4/3/2560 คุณสมัย - คุณไพจิตร - คุณอชัย   นามรักษ์ ชำระหนี้สงฆ์                        100  
4/3/2560 คุณสุรยุทธ   ธนสมบัติ ชำระหนี้สงฆ์                        100  
4/3/2560 คุณฐิตารัตน์   ปัณฐทวีพัฒน์ ชำระหนี้สงฆ์                        100  
5/3/2560 คุณสหัสส์   มีโสภาค ชำระหนี้สงฆ์                        171  
5/3/2560 ไม่ประสงค์ออกนาม ชำระหนี้สงฆ์                      2,000  
5/3/2560 คุณสุภาวดี   โพธิ์แพง ชำระหนี้สงฆ์                        900  
5/3/2560 คุณพิมภา   มีสัตย์ ชำระหนี้สงฆ์                        100  
5/3/2560 คุณสารินี   จันทาคี ชำระหนี้สงฆ์                        200  
5/3/2560 คุณกิตติธัญญา   รัตน์ธำรงค์ ชำระหนี้สงฆ์                      1,200  
5/3/2560 คุณจงจิตร   จิตร์ตระนพ ชำระหนี้สงฆ์                        100  
7/3/2560 คุณชนกนาถ สมัยภักดี และครอบครัว ชำระหนี้สงฆ์                        100  
7/3/2560 คุณสังวาล ภูครองแง่ พร้อมครอบครัว ชำระหนี้สงฆ์                          40  
9/3/2560 คุณสุนีย์   เลี่ยวไพรัตน์ ชำระหนี้สงฆ์                        200  
9/3/2560 คุณกาญจนา   เลี่ยวไพรัตน์ ชำระหนี้สงฆ์                        200  
11/3/2560 คุณพงษ์พันธ์   สุฉันทบุตร ชำระหนี้สงฆ์                          50  
12/3/2560 คุณวนิดา   ทุมประเสน ชำระหนี้สงฆ์                          50  
12/3/2560 ไม่ประสงค์ออกนาม ชำระหนี้สงฆ์                        100  
12/3/2560 คุณพัชรินทร์   ภูกงลี ชำระหนี้สงฆ์                        100  
12/3/2560 คุณคมภาค   ถาวรผล ชำระหนี้สงฆ์                        100  
13/3/2560 คุณเนตรนภา   หมวดผล - คุณกรกนก   เสมนัส ชำระหนี้สงฆ์                        100  
14/3/2560 คุณพรประภา   อึ้งเจริญ ชำระหนี้สงฆ์                      1,000  
14/3/2560 คุณสรัญญา   แสงศรี ชำระหนี้สงฆ์                        200  
15/3/2560 มูลนิธิผู้สูงอายุ ชำระหนี้สงฆ์                      3,000  
16/3/2560 คุณดลฤดี   เพิกนอก ชำระหนี้สงฆ์                        500  
16/3/2560 คุณรุจิรา   รักชาติ ชำระหนี้สงฆ์                        500  
16/3/2560 คุณพจน์   คำตา ชำระหนี้สงฆ์                        100  
16/3/2560 คุณณัฐิดา   ชมภูนุช ชำระหนี้สงฆ์                        200  
17/3/2560 ไม่ประสงค์ออกนาม ชำระหนี้สงฆ์                        749  
19/3/2560 คุณสุรชาติ เพ็งมีศรี ชำระหนี้สงฆ์                        500  
19/3/2560 คุณวัลลี แก้วโกชุม ชำระหนี้สงฆ์                        100  
25/3/2560 คุณช่อผกา วิชัยรพันธุ์ ชำระหนี้สงฆ์                        500  
26/3/2560 คุณแว่น ช่วงหาญ ชำระหนี้สงฆ์                      1,000  
26/3/2560 คุณดนัย รับขวัญ ชำระหนี้สงฆ์                      1,000  
27/3/2560 คุณพิสัณห์ ทะมานันท์ ชำระหนี้สงฆ์                        200  
27/3/2560 คุณธนัช แสนผาย ชำระหนี้สงฆ์                        200  
28/3/2560 อีสานต้นธรรม ป้าอ้วนสาขา2 ชำระหนี้สงฆ์                      5,000  
29/3/2560 คุณเขมนิจ   อุ่นจันที ชำระหนี้สงฆ์                        500  
29/3/2560 คุณเบญชญา อาสนาทิพย์ ชำระหนี้สงฆ์                        100  
29/3/2560 คุณสถาพร พัฒนิบูลย์ ชำระหนี้สงฆ์                        300  
30/3/2560 คุณลักษณา ล้อมในเมือง ชำระหนี้สงฆ์                      1,000  
31/3/2560 ไม่ประสงค์ออกนาม ชำระหนี้สงฆ์                        500  
31/3/2560 ไม่ประสงค์ออกนาม ชำระหนี้สงฆ์                      1,000  
31/3/2560 ไม่ประสงค์ออกนาม ชำระหนี้สงฆ์                      1,000  
31/3/2560 เปิดตู้บริจาค ชำระหนี้สงฆ์                    42,634  
28/3/2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ชำระหนี้สงฆ์                    18,233  
1/3/2560 คุณวิตะนัย พิสายพัน - คุณจรรยาภรณ์ หามาจ้ำ บำรุงศูนย์                      50.00  
1/3/2560 ไม่ประสงค์ออกนาม บำรุงศูนย์                        100  
3/3/2560 คุณสว่างจิต   ถิ่นกระไสย์ บำรุงศูนย์                        100  
4/3/2560 คุณสำลี   ไชยปรเสริฐ บำรุงศูนย์                          20  
4/3/2560 คุณจันทนี   คำแสน บำรุงศูนย์                        500  
4/3/2560 คุณศุภนิดา   ธนสมบัติ บำรุงศูนย์                        100  
5/3/2560 คุณสหัสส์   มีโสภาค บำรุงศูนย์                        200  
5/3/2560 คุณพิมภา   มีสัตย์ บำรุงศูนย์                        100  
5/3/2560 คุณสารินี   จันทาคี บำรุงศูนย์                        100  
5/3/2560 ขายพวงมาลัย บำรุงศูนย์                    12,974  
5/3/2560 คุณจงจิตร   จิตร์ตระนพ บำรุงศูนย์                        100  
8/3/2560 คุณสุจิตรตา   สาบุตร พร้อมครอบครัว บำรุงศูนย์                      2,000  
8/3/2560 ร้านนมัสการ บำรุงศูนย์                    15,400  
9/3/2560 คุณสุนีย์   เลี่ยวไพรัตน์ บำรุงศูนย์                        200  
11/3/2560 คุณพงษ์พันธ์   สุฉันทบุตร บำรุงศูนย์                          50  
12/3/2560 คุณอริสรา   สุราอามาตย์ และครอบครัว บำรุงศูนย์                        109  
12/3/2560 คุณพัชรินทร์   ภูกงลี บำรุงศูนย์                      1,000  
13/3/2560 คุณเวียงชัย   บุญทน บำรุงศูนย์                        100  
13/3/2560 คุณดวงพร   ช่วยคงมา บำรุงศูนย์                        500  
16/3/2560 คุณพจน์   คำตา บำรุงศูนย์                        100  
16/3/2560 คุณณัฐิดา   ชมภูนุช บำรุงศูนย์                        100  
19/3/2560 คุณภงยา นุ่มมาลำ บำรุงศูนย์                        500  
19/3/2560 คุณชัยณรงค์ คำภูษา บำรุงศูนย์                      1,000  
19/3/2560 คุณนงนิตย์ สิทริสาร บำรุงศูนย์                      2,200  
19/3/2560 คุณปรมาภรณ์ เวียงวิเศษ บำรุงศูนย์                        500  
20/3/2560 คุณกิตติ์รวี จิระวงศ์ประภา บำรุงศูนย์                      1,000  
20/3/2560 คุณทวิพร ลิมป์รัชตามร บำรุงศูนย์                      3,000  
20/3/2560 คุณชุภัทร ตันติวณิชชานนท์ บำรุงศูนย์                      1,000  
21/3/2560 คุณวรัญญา อินพินิจ บำรุงศูนย์                      2,000  
21/3/2560 คุณอัญญารัตน์ นาถธีระพงษ์ บำรุงศูนย์                        500  
21/3/2560 คุณทอฝัน สารินทร์ บำรุงศูนย์                        900  
22/3/2560 ทิดสุพจน์ บำรุงศูนย์                      3,513  
22/3/2560 ไม่ประสงค์ออกนาม บำรุงศูนย์                      3,123  
23/3/2560 คุณชนม์สิตา บุญล้อม บำรุงศูนย์                      4,000  
23/3/2560 ไม่ประสงค์ออกนาม บำรุงศูนย์                        100  
23/3/2560 ไม่ประสงค์ออกนาม บำรุงศูนย์                        100  
24/3/2560 คุณแสงอรุณ ใจตรง บำรุงศูนย์                        109  
25/3/2560 คุณศิระอร บัวโคกรัง บำรุงศูนย์                        360  
25/3/2560 คุณสายพิณ   ชมิด และครอบครัว บำรุงศูนย์                      4,600  
25/3/2560 คุณธนพร สังเว บำรุงศูนย์                      1,000  
25/3/2560 คุณสุบงกช ไทยเพ็ชร์ บำรุงศูนย์                      1,000  
25/3/2560 คุณอาภรณ์ ลาอ่อน บำรุงศูนย์                      1,000  
25/3/2560 คุณฟริชญ์ วรรณศิลป์ บำรุงศูนย์                          90  
25/3/2560 คุณบรรจงศรี พันธ์เหลา บำรุงศูนย์                      5,300  
25/3/2560 คุณอิศรา เดฟรา บำรุงศูนย์                        200  
26/3/2560 คุณนิลสุดา รับขวัญ บำรุงศูนย์                      1,000  
26/3/2560 คุณอริสรา   สุราอามาตย์ และครอบครัว บำรุงศูนย์                        315  
27/3/2560 คุณไพรวัลย์ ไชโยแสง บำรุงศูนย์                        150  
28/3/2560 คุณจำลองศิลป์ แสงฤทธิ์ บำรุงศูนย์                      2,000  
30/3/2560 คุณวรามิตร กกไชธง บำรุงศูนย์                        100  
2/3/2560 โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน บำรุงศูนย์                2,000.00  
5/3/2560 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา บำรุงศูนย์                      2,300  
10/3/2560 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านดี คุรุราษฎร์บำรุง บำรุงศูนย์                      3,500  
27/3/2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 บำรุงศูนย์                    20,000  
27/3/2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 บำรุงศูนย์                    10,800  
     273,341.00

 

รายนามผู้บริจาค ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

 

วัน/เดือน/ปี รายรับ ประเภท  จำนวนเงิน(บาท) 
1/4/2560 คุณจิรพัฒน์  คทาเหม บำรุงศูนย์                 500.00
1/4/2560 คุณวรารัตน์  ดวงพิทักษ์พงศ์ ค่าน้ำ-ค่าไฟ                 500.00
1/4/2560 คุณเธียรรัตน์  หอมวิเศษวงศา บำรุงศูนย์                   2,000
1/4/2560 คุณสหรัฐ  เสน่หา ค่าอาหาร                      100
1/4/2560 คุณจรัญ-คุณวรวรรณ  เสน่หา ค่าอาหาร                   1,000
1/4/2560 คุณชูชีพ ชาสมบัติ ค่าอาหาร                      250
1/4/2560 คุณสุรศักดิ์  เสน่หา ค่าอาหาร                      100
1/4/2560 คุณยุพิน  เผือกเทศ ชำระหนี้สงฆ์                      220
1/4/2560 คุณจันทร์เพ็ง  กองทองนอก ค่าอาหาร                      150
1/4/2560 คุณธัญยศ  แซ่ก้วย ค่าอาหาร                      100
1/4/2560 คุณจุฑารัตน์  แซ่ก้วย  ค่าอาหาร                       100
1/4/2560 คุณจันทร์ทิพย์  ถินคำรพ ชำระหนี้สงฆ์                      500
1/4/2560 คุณวิลัยพร  ถินคำรพ บำรุงศูนย์                   1,600
1/4/2560 คุณจรรยาภรณ์   หามาจ้ำ บำรุงศูนย์                      500
1/4/2560 คุณศิรินาจม์  เอมอิ่ม สังฆทาน                      300
1/4/2560 คุณสาริน  คำสา ชำระหนี้สงฆ์                      250
2/4/2560 คุณอริสา  สุราอามาตย์ บำรุงศูนย์                      315
2/4/2560 คุณปรียาภัทร  สิทธิยากรรัตน์ บำรุงศูนย์                   1,000
2/4/2560 คุณปรียาพันธ์  ตลับทอง ชำระหนี้สงฆ์                   2,000
2/4/2560 คุณสมพร  มงคล ค่าอาหาร                   1,000
2/4/2560 คุณปาณิสรา  จันทร์สุข ศาลาสุทธิญาณ                      300
2/4/2560 คุณเขมมิกา  ประสงค์สันติ ศาลาสุทธิญาณ                   3,000
3/4/2560 คุณยานุมาศ  แสงใส ชำระหนี้สงฆ์                      500
3/4/2560 รายรับเงินขายพวงมาลัยประจำเดือน มีนาคม 2560 พวงมาลัย                 15,480
3/4/2560 คุณไพสิฐ  ศรีผุย ค่าอาหาร                      500
4/4/2560 คุณมัณฑนา  เสาหล่อน ค่าอาหาร                   1,200
4/4/2560 คุณมีชัย  เสาหล่อน ค่าอาหาร                   1,200
4/4/2560 คุณสรวงสุดา  ทองเฉลิม บำรุงศูนย์                      200
4/4/2560 ร้านนมัสการ บำรุงศูนย์                 40,000
5/4/2560 คุณพิมปวีณ์  สีหาวงษ์ ชำระหนี้สงฆ์                      500
5/4/2560 คุณกาญจนา  ทั่งแสน ค่าอาหาร                   1,000
5/4/2560 คุณรัตน์ปะอร  ชุติมาโยธินกูล ค่าน้ำ-ค่าไฟ                      400
5/4/2560 คุณชัยภัทร  ชุติมาโยธินกูล ค่าน้ำ-ค่าไฟ                      500
5/4/2560 คุณปวีณ์ริศา  ชุติมาโยธินกูล ค่าน้ำ-ค่าไฟ                      400
5/4/2560 คุณอารีรัตน์  บุญรินทร์ ค่าน้ำ-ค่าไฟ                   1,000
5/4/2560 คุณปารณีย์  รอบรู้เจริญสิริ บำรุงศูนย์                   2,000
6/4/2560 คุณศุภลักษณ์  คำแหวน ค่าอาหาร                      200
6/4/2560 คุณดารา  คำแหวน ค่าอาหาร                      300
6/4/2560 คุณภัชรี  แก้วเตือนจิต บำรุงศูนย์                   1,000
6/4/2560 คุณจินตนา  กลิ่นศรีสุข ค่าอาหาร                      500
6/4/2560 คุณวิชชุดา  สาครตานันท์ ค่าอาหาร                   1,500
6/4/2560 คุณสายหยุด  สมนึก สร้างและบูรณะ                      500
6/4/2560 ขายของเก่า บำรุงศูนย์                      500
6/4/2560 บูชากระเบื้อง บำรุงศูนย์                      220
7/4/2560 คุณพวงผกา  ขวามิชัย ค่าอาหาร                   1,000
7/4/2560 คุณปฏิปทา  ราชาธรรมกุล บำรุงศูนย์                      500
7/4/2560 คุณเอื้อมพร  ชุมโคตร สร้างและบูรณะ                      200
7/4/2560 คุณจุไรรัตน์  ตันติศรีปรีชา  ศาลาพระพุทธ                    2,000
7/4/2560 คุณยุวพาพร  แสงจันทร์ ศาลาพระพุทธ                   1,000
7/4/2560 คุณจุฑามาศ  มนตรี สร้างและบูรณะ                      500
7/4/2560 คุณอธิป  นามรักษ์ กองทุนการศึกษา                      100
7/4/2560 คุณสมัย  นามรักษ์ กองทุนการศึกษา                      200
7/4/2560 คุณธิติยา  นามรักษ์  ค่าน้ำ-ค่าไฟ                       200
7/4/2560 คุณจีระภรณ์  ปราบมนตรี ค่าน้ำ-ค่าไฟ                   1,000
7/4/2560 คุณยศ  เทียนทองดี ศาลาสุทธิญาณ                      773
8/4/2560 ไม่ประสงค์ออกนาม ค่าน้ำ-ค่าไฟ                      100
8/4/2560 คุณรัชดา  แสนพิลา สร้างและบูรณะ                   1,000
8/4/2560 คุณสายวรีย์  เจริญผลนิภา บำรุงศูนย์                   1,200
8/4/2560 คุณวรรณา  อินอาจ บำรุงศูนย์                   2,000
8/4/2560 บริษัท รัตนาภรพิพัฒน์ ศาลาพระพุทธ                 15,000
8/4/2560 คุณอุไรวรรณ  ชินวงษ์ สร้างและบูรณะ                      400
8/4/2560 คุณกังวาน  ขาวสี บำรุงศูนย์                   1,000
8/4/2560 คุณกุสุมา  ไชยวัฒชิมาลากุล ค่าน้ำ-ค่าไฟ                      500
8/4/2560 คุณสมหวัง  อิฐรัศน์ ชำระหนี้สงฆ์                      500
9/4/2560 คุณนงลักษณ์   ฤทธิสิงก์ ชำระหนี้สงฆ์                   1,000
9/4/2560 คุณนงลักษณ์   ฤทธิสิงก์ ค่าน้ำ-ค่าไฟ                   1,000
9/4/2560 คุณนงลักษณ์   ฤทธิสิงก์ ค่าอาหาร                   1,000
9/4/2560 คุณนงลักษณ์   ฤทธิสิงก์ ธรรมทาน                   1,000
9/4/2560 คุณนงลักษณ์   ฤทธิสิงก์ สร้างและบูรณะ                   1,000
9/4/2560 คุณนงลักษณ์   ฤทธิสิงก์ สงฆ์อาพาธ                   1,000
9/4/2560 คุณนงลักษณ์   ฤทธิสิงก์ กองทุนการศึกษา                   1,000
9/4/2560 คุณณัจฉรียา   โกกอุ่น บำรุงศูนย์                        10
9/4/2560 คุณณัจฉรียา   โกกอุ่น ชำระหนี้สงฆ์                        10
9/4/2560 คุณณัจฉรียา   โกกอุ่น ค่าน้ำ-ค่าไฟ                        10
9/4/2560 คุณณัจฉรียา   โกกอุ่น ค่าอาหาร                        10
9/4/2560 คุณณัจฉรียา   โกกอุ่น ธรรมทาน                        10
9/4/2560 คุณณัจฉรียา   โกกอุ่น สร้างและบูรณะ                        10
9/4/2560 คุณณัจฉรียา   โกกอุ่น สงฆ์อาพาธ                        10
9/4/2560 คุณณัจฉรียา   โกกอุ่น กองทุนการศึกษา                        10
9/4/2560 คุณณัจฉรียา   โกกอุ่น ทั่วไป                        17
9/4/2560 คุณสุชญา   มาเวียง ค่าอาหาร                      100
9/4/2560 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ บำรุงศูนย์                      200
9/4/2560 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ชำระหนี้สงฆ์                      200
9/4/2560 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ค่าน้ำ-ค่าไฟ                      200
9/4/2560 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ค่าอาหาร                      200
9/4/2560 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ธรรมทาน                        40
9/4/2560 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ สร้างและบูรณะ                      200
9/4/2560 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ สงฆ์อาพาธ                        52
9/4/2560 คุณขวัญ   พรหมเดชวัฒนา บำรุงศูนย์                      100
9/4/2560 คุณขวัญ   พรหมเดชวัฒนา ชำระหนี้สงฆ์                      100
9/4/2560 คุณขวัญ   พรหมเดชวัฒนา ค่าน้ำ-ค่าไฟ                      100
9/4/2560 คุณขวัญ   พรหมเดชวัฒนา ค่าอาหาร                      100
9/4/2560 คุณขวัญ   พรหมเดชวัฒนา สงฆ์อาพาธ                      100
9/4/2560 คุณสิทธิชัย   เหล็กทุ่ม ค่าน้ำ-ค่าไฟ                      150
10/4/2560 คุณวรรณา   ใจเพ็ชร์ ค่าน้ำ-ค่าไฟ                      500
10/4/2560 คุณวรรณา   ใจเพ็ชร์ ธรรมทาน                      500
10/4/2560 คุณสราวุธ   จิตตะเสน บำรุงศูนย์                      500
11/4/2560 พระวีระเทพ   ปณฺญาธโร สงฆ์อาพาธ                      200
11/4/2560 คุณอมิตา   เสามุกดา ค่าน้ำ-ค่าไฟ                      100
11/4/2560 คุณเอมอร   ชัยพล บำรุงศูนย์                      400
11/4/2560 คุณอัจฉารพรรณ   บุพล ค่าน้ำ-ค่าไฟ                      100
11/4/2560 คุณอัจฉารพรรณ   บุพล สร้างและบูรณะ                      100
11/4/2560 คุณอัจฉารพรรณ   บุพล กองทุนการศึกษา                      100
11/4/2560 คุณพงษ์ศักดิ์   บุพล ค่าอาหาร                      100
11/4/2560 คุณพงษ์ศักดิ์   บุพล สงฆ์อาพาธ                      100
11/4/2560 คุณไพบูลย์   โพธิธนาสิทธิ์ ชำระหนี้สงฆ์                        50
11/4/2560 คุณไพบูลย์   โพธิธนาสิทธิ์ ค่าน้ำ-ค่าไฟ                      100
11/4/2560 คุณไพบูลย์   โพธิธนาสิทธิ์ ค่าอาหาร                      100
11/4/2560 คุณไพบูลย์   โพธิธนาสิทธิ์ สงฆ์อาพาธ                      100
11/4/2560 คุณไพบูลย์   โพธิธนาสิทธิ์ ทั่วไป                        50
11/4/2560 คุณอนุวรรณน์   ศรีสวัสดิ์ ชำระหนี้สงฆ์                      360
11/4/2560 คุณพิจิตรา   พาลี บำรุงศูนย์                      100
11/4/2560 คุณพิจิตรา   พาลี ค่าน้ำ-ค่าไฟ                      100
11/4/2560 คุณพิจิตรา   พาลี ค่าอาหาร                      100
11/4/2560 คุณอุทัย   เพชรอยู่ ค่าอาหาร                      999
11/4/2560 คุณพิทักษ์   วัฒนา ชำระหนี้สงฆ์                      100
11/4/2560 คุณพิทักษ์   วัฒนา ธรรมทาน                      100
11/4/2560 คุณพิทักษ์   วัฒนา กองทุนการศึกษา                      100
11/4/2560 คุณอภิสรา   เพชรอยู่ ค่าอาหาร                      999
11/4/2560 คุณสายสมร   เพชรอยู่ ค่าอาหาร                   1,000
12/4/2560 คุณคณิสร    รันสินโย สังฆทาน                   1,000
12/4/2560 คุณกรรณการ์   บุญประเสริฐ ค่าอาหาร                      500
12/4/2560 คุณปัณมาศ   คำภาบุตร บำรุงศูนย์                      500
12/4/2560 คุณปัณมาศ   คำภาบุตร ชำระหนี้สงฆ์                      500
12/4/2560 คุณปัณมาศ   คำภาบุตร ค่าน้ำ-ค่าไฟ                      500
12/4/2560 คุณปัณมาศ   คำภาบุตร ค่าอาหาร                   2,500
12/4/2560 คุณนิธิวิทย์   ชุติมาโยธนกูล บำรุงศูนย์                      400
12/4/2560 คุณวรรณฤดี   อยู่เจริญ สร้างและบูรณะ                      500
12/4/2560 คุณปวีณ์ริศา  ชุติมาโยธินกูล ค่าน้ำ-ค่าไฟ                      100
12/4/2560 คุณปวีณ์ริศา  ชุติมาโยธินกูล ค่าอาหาร                      100
12/4/2560 คุณปวีณ์ริศา  ชุติมาโยธินกูล สร้างและบูรณะ                      100
12/4/2560 คุณปวีณ์ริศา  ชุติมาโยธินกูล ทั่วไป                      100
12/4/2560 คุณภารวี   วิลาจันทร์ ชำระหนี้สงฆ์                      100
12/4/2560 คุณภารวี   วิลาจันทร์ ค่าน้ำ-ค่าไฟ                      100
12/4/2560 คุณภารวี   วิลาจันทร์ บวชพระ                      100
12/4/2560 คุณธวัชชัย   เย็นเกษม ค่าน้ำ-ค่าไฟ                      100
12/4/2560 คุณธวัชชัย   เย็นเกษม ค่าอาหาร                      100
12/4/2560 คุณธวัชชัย   เย็นเกษม สร้างและบูรณะ                      100
12/4/2560 คุณธวัชชัย   เย็นเกษม บวชพระ                      100
12/4/2560 คุณรัตน์ประอร   ชุติมาโยธินกูล ค่าน้ำ-ค่าไฟ                      100
12/4/2560 คุณรัตน์ประอร   ชุติมาโยธินกูล ค่าอาหาร                      100
12/4/2560 คุณรัตน์ประอร   ชุติมาโยธินกูล สร้างและบูรณะ                      100
12/4/2560 คุณรัตน์ประอร   ชุติมาโยธินกูล บวชพระ                      100
12/4/2560 คุณชัยภัทร  ชุติมาโยธินกูล ค่าอาหาร                      100
12/4/2560 คุณชัยภัทร  ชุติมาโยธินกูล สร้างและบูรณะ                      100
12/4/2560 คุณชัยภัทร  ชุติมาโยธินกูล บวชพระ                      100
12/4/2560 คุณสุพัตรา   บุญสุภา ค่าน้ำ-ค่าไฟ                      100
12/4/2560 คุณสุพัตรา   บุญสุภา ค่าอาหาร                      100
12/4/2560 คุณสุพัตรา   บุญสุภา สร้างและบูรณะ                      100
12/4/2560 คุณสุพัตรา   บุญสุภา บวชพระ                      100
12/4/2560 คุณดวงรัตน์    อุชี บำรุงศูนย์                      100
12/4/2560 คุณดวงรัตน์    อุชี ค่าน้ำ-ค่าไฟ                      100
12/4/2560 คุณดวงรัตน์    อุชี สงฆ์อาพาธ                      100
12/4/2560 คุณฉัตรชัย   ประทุมทิพย์ หลังสุทธิญาณ                      500
12/4/2560 คุณฉัตรชัย   ประทุมทิพย์ ศาลาพระพุทธ                      500
12/4/2560 คุณปรียา   ประทุมทิพย์ หลังสุทธิญาณ                      500
12/4/2560 คุณปรียา   ประทุมทิพย์ ศาลาพระพุทธ                      500
12/4/2560 คุณสุรี   วงศ์วัฒนาเสถียร ค่าน้ำ-ค่าไฟ                      500
12/4/2560 คุณแม่กิ่ง   สุ่ยขุนทด ชำระหนี้สงฆ์                      200
12/4/2560 คุณอรพรรณ   พันธุ์โภคา ชำระหนี้สงฆ์                      200
12/4/2560 คุณอรพรรณ   พันธุ์โภคา ค่าอาหาร                      100
12/4/2560 คุณสุภารัตน์   บุญลัย บำรุงศูนย์                      100
12/4/2560 คุณสุภารัตน์   บุญลัย ค่าอาหาร                      100
12/4/2560 คุณสุภารัตน์   บุญลัย ธรรมทาน                      100
12/4/2560 คุณสุมิตร   สัตแก้ว ค่าน้ำ-ค่าไฟ                   1,000
12/4/2560 คุณสุมิตร   สัตแก้ว ค่าอาหาร                   1,000
12/4/2560 ที่พักสงฆ์ป่ามะม่วงศรีสะเกษ บำรุงศูนย์                      500
12/4/2560 คุณพิชามญช์   สุขโข บำรุงศูนย์                      200
12/4/2560 คุณสุทิตย์   ปรือปรัง ชำระหนี้สงฆ์                        40
12/4/2560 คุณสุทิตย์   ปรือปรัง ค่าน้ำ-ค่าไฟ                        60
12/4/2560 คุณอารีย์   ลานตวน บำรุงศูนย์                      500
12/4/2560 โครงการแสงธรรมนำชีวิตใต้ร่มพุทธธรรม ค่าอาหาร                 27,360
13/4/2560 คุณศักดิ์สินธุ์   แปนบ้าน สร้างและบูรณะ                      200
13/4/2560 คุณละออ   แปนบ้าน สร้างและบูรณะ                      300
13/4/2560 คุณสุภาภรณ์   เลิศลอยปัญญาชัย บำรุงศูนย์                   3,000
13/4/2560 คุณสุวภัทร   มณีก้อน บำรุงศูนย์                      500
13/4/2560 คุณแก้ว   มณีก้อน บำรุงศูนย์                      500
13/4/2560 คุณกฤตภพ   มณีก้อน บำรุงศูนย์                   1,000
13/4/2560 คุณเขมมิกา  ประสงค์สันติ สร้างและบูรณะ                      999
13/4/2560 คุณวิเศษ   พูละพัฒน์ บำรุงศูนย์                      100
13/4/2560 ญาติธรรม จ.ขอนแก่น ค่าอาหาร                   1,250
14/4/2560 คุณนงลักษร์   เทศนา สร้างและบูรณะ                 12,000
14/4/2560 คุณชญานันท์   เลิศศุภัจรโชติ บำรุงศูนย์                   3,000
14/4/2560 คุณนิชาภา   วงษา ธรรมทาน                      500
14/4/2560 ครอบครัวเลิศศุภัจรโชติ บำรุงศูนย์                   1,000
14/4/2560 คุณนิรบล   มีนาเสียว บำรุงศูนย์                      100
14/4/2560 คุณนิรบล   มีนาเสียว ชำระหนี้สงฆ์                      500
14/4/2560 คุณนิรบล   มีนาเสียว ค่าน้ำ-ค่าไฟ                      100
14/4/2560 คุณนิรบล   มีนาเสียว สร้างและบูรณะ                      100
14/4/2560 คุณนิรบล   มีนาเสียว ทั่วไป                      200
14/4/2560 พระพิเชษฐ์   เขมธมฺโม  สังฆทาน                   1,000
14/4/2560 คุณลักษณาภรณ์   จงขจรพงษ์ ค่าอาหาร                   3,500
14/4/2560 คุณปฐวี   สตานิคม บวชพระ                   4,000
14/4/2560 คุณสานิตย์   ศรีเนตร บวชพระ                      500
14/4/2560 คุณวีระพงษ์   พิกุลประยงต์ หลังสุทธิญาณ                      600
14/4/2560 คุณนัชชนุตย์   เอียสกุล บำรุงศูนย์                   1,000
14/4/2560 คุณนัชชนุตย์   เอียสกุล ชำระหนี้สงฆ์                   1,000
14/4/2560 คุณนัชชนุตย์   เอียสกุล ค่าน้ำ-ค่าไฟ                   1,000
14/4/2560 คุณนัชชนุตย์   เอียสกุล ค่าอาหาร                   1,000
14/4/2560 คุณนัชชนุตย์   เอียสกุล ธรรมทาน                   1,000
14/4/2560 คุณนัชชนุตย์   เอียสกุล สร้างและบูรณะ                   1,000
14/4/2560 คุณนัชชนุตย์   เอียสกุล สงฆ์อาพาธ                   1,000
14/4/2560 คุณนัชชนุตย์   เอียสกุล กองทุนการศึกษา                   1,000
14/4/2560 คุณฑีฆายุ   ดลเพ็ญ กองทุนการศึกษา                      500
14/4/2560 คุณบุษราคัม   วิบูลย์อุทัย ค่าน้ำ-ค่าไฟ                      500
14/4/2560 คุณบุษราคัม   วิบูลย์อุทัย ธรรมทาน                      500
14/4/2560 คุณกิตติ   เชื้อเพชระโสภณ  ชำระหนี้สงฆ์                      100
14/4/2560 คุณกิตติ   เชื้อเพชระโสภณ  ค่าน้ำ-ค่าไฟ                      100
14/4/2560 คุณกิตติ   เชื้อเพชระโสภณ  ค่าอาหาร                      100
14/4/2560 คุณกิตติ   เชื้อเพชระโสภณ  สงฆ์อาพาธ                      100
14/4/2560 คุณกิตติ   เชื้อเพชระโสภณ  กองทุนการศึกษา                      100
15/4/2560 คุณทนงศักดิ์    สิทธิพรมมา สร้างและบูรณะ                      100
15/4/2560 คุณอำพร   โพธิ์ศรี ชำระหนี้สงฆ์                      300
15/4/2560 คุณอรลภัส   บุญราช ศาลาพระพุทธ                   2,000
15/4/2560 คุณวันเพ็ญ   ศรีสกุลพาณิช บำรุงศูนย์                      100
15/4/2560 คุณวันเพ็ญ   ศรีสกุลพาณิช ชำระหนี้สงฆ์                      200
15/4/2560 คุณวันเพ็ญ   ศรีสกุลพาณิช ค่าน้ำ-ค่าไฟ                      200
15/4/2560 คุณวันเพ็ญ   ศรีสกุลพาณิช ค่าอาหาร                      500
15/4/2560 คุณวันเพ็ญ   ศรีสกุลพาณิช ธรรมทาน                      100
15/4/2560 คุณวันเพ็ญ   ศรีสกุลพาณิช สร้างและบูรณะ                   1,000
15/4/2560 คุณวันเพ็ญ   ศรีสกุลพาณิช สงฆ์อาพาธ                      200
15/4/2560 คุณวันเพ็ญ   ศรีสกุลพาณิช กองทุนการศึกษา                      100
15/4/2560 คุณชำนาญ   ศรีงามปรีชา สร้างและบูรณะ                      100
15/4/2560 คุณสกลสุภา   หงษา ค่าอาหาร                      605
15/4/2560 คุณพอล   ฟิลลิปส์ หลังสุทธิญาณ                      500
15/4/2560 คุณพุฒิชัย   รื่นรมย์สิริ หลังสุทธิญาณ                   1,000
15/4/2560 คุณชัชวาลย์   รื่นรมย์สิริ หลังสุทธิญาณ                   1,000
15/4/2560 คุณวนัชพร   ธุระตา สร้างและบูรณะ                      200
15/4/2560 คุณบรรเทา    พืชสุวรรณ์สกุล ชำระหนี้สงฆ์                   1,000
15/4/2560 คุณไชยา   ธระตา สร้างและบูรณะ                      200
15/4/2560 คุณอนุพงษ์   สิทธิพรมมา สร้างและบูรณะ                      100
15/4/2560 คุณอัครเดช   แปนบ้าน สร้างและบูรณะ                      200
15/4/2560 คุณทองค้อ   สิทธิพรมมา สร้างและบูรณะ                      100
15/4/2560 คุณณิชานันท์   เอี่ยมเพ็ชร สงฆ์อาพาธ                      100
15/4/2560 คุณณิช
Visitors: 73,080