อานิสงส์ของการปฏิบัติธรรม

อานิสงส์ของการปฏิบัติธรรม

๑. มีวินัยในตัวเอง 3 ประการคือ

 • ๑ รู้จักระวังตัว
 • ๒ รู้จักควบคุมตัวได้
 • ๓ รู้จักเชื่อฟังผู้ใหญ่ ถ้าเป็นเด็กจะไม่เถียงผู้ใหญ่

๒. มีกิจนิสัย ๔ ประการ

 • ๑ ขยันไม่จับจด รักงาน สู้งาน
 • ๒ ประหยัด รู้จักใช้ชีวิตและทรัพย์สินอย่างถูกต้องและคุ้มค่า
 • ๓ พัฒนา รู้จักพัฒนาตัวเอง และอาชีพให้ดีขึ้น
 • ๔ สามัคคี รักครอบครัว รักหมู่คณะ และรักประเทศชาติ

๓. มีลักษณะนิสัย ๔ ประการ

 • ๑ มีสัมมาคารวะ
 • ๒ อุตสาหะพยายาม
 • ๓ ปฏิบัติตามระเบียบวินัย
 • ๔ รู้จักเด็ก รู้จักผู้ใหญ่ วางตัวได้เหมาะสม

๔. มีความรู้คู่กับคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ๔ ประการได้

 • ๑ รู้จักคิด
 • ๒ รู้จักปรับตัว
 • ๓ รู้จักแก้ปัญหา
 • ๔ มีทักษะในการทำงานและค่านิยมที่ดีงามในอนาคต เจ้านายทิ้งลูกน้องไม่ได้ ลูกน้องทิ้งเจ้านายไม่ได้ เข้าหลักที่ว่า ผู้ใหญ่ดึง ผู้น้อยดัน คนเสมอกันจะได้อุปถัมภ์ค้ำจุนต่อไป

๕. อานิสงส์ในการเดินจงกรม

 • ๑. อดทนต่อการเดินทางไกล
 • ๒. อดทนต่อความเพียร
 • ๓. มีอาพาธน้อย
 • ๔. ย่อยอาหารได้ดี
 • ๕. สมาธิที่ได้ขณะเดินตั้งอยู่ได้นาน (ในปัญจกนิบาต อังคุตตรนิกาย เล่ม ๓๒)

จากหนังสือกฎแห่งกรรมเล่มที่ ๗ ภาคธรรมบรรยาย-ธรรมปฏิบัติ เรื่อง คติกรรมฐาน โดย พระธรรมสิงหบุราจารย์
http://www.jarun.org/v6/th/lrule07p0601.html

Visitors: 73,080