คณะผู้จัดทำ

คณะที่ปรึกษา
พระครูปัญญาประสิทธิคุณ    เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี
พระครุปลัดสิทธิวรวัฒน์       รองเจ้าอาวาสวัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จ.ขอนแก่น
พระครูวินัยธรวรพงษ์           อดีตเลขานุการที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๓
พระครูธรรมธรนิลพจน์         อดีตเลขานุการเจ้าคณะอำเภอพรหมบุรี
พระครูสังฆรักษ์ธเนศ           อดีตพระอุปัฏฐาก
พระอาจารย์ยุทธนา อริโย     รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จ.ขอนแก่น

คณะผู้จัดทำ
นายนพมาศ แซ่ฉั่ว
นายนรินทร์ จริโมภาส
นายวรพล ฤกษ์พิชัย
นางสาวจรรยาภรณ์ หามาจ้ำ

Visitors: 73,080