ระเบียบการรับพระภิกษุขอมาอยู่ปฏิบัติธรรม

เรื่อง  การรับพระภิกษุขอมาอยู่ปฏิบัติธรรม

 

            ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน ยินดีต้อนรับพระภิกษุทุกรูป ที่บวชมาเพื่อขออยู่ปฏิบัติธรรมให้ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑.    ให้บรรพชาอุปสมบทให้เสร็จเรียบร้อยก่อน เมื่อเป็นพระภิกษุแล้ว จึงนำมาฝากปฏิบัติธรรมได้

๒.  ให้มีหนังสือรับรองจากพระอุปัชฌาย์ หรือ เจ้าอาวาสวัดที่พระภิกษุสังกัดอยู่

       (ตามแบบฟอร์มการส่งตัวพระภิกษุมาปฏิบัติธรรม)

๓.   อนุญาตให้พระภิกษุที่มาขออยู่ปฏิบัติธรรม ดังนี้

-          ถ้านอกพรรษา และมีใบฝากตัวมาถูกต้อง อนุญาตให้อยู่ปฏิบัติได้ไม่เกิน ๑ เดือน

-          ถ้าอยู่จำพรรษา และมีใบฝากตัวมาถูกต้อง อนุญาตให้อยู่ปฏิบัติได้ไม่เกิน ๔ เดือน

-          ถ้ามีใบฝากตัวมา อนุญาตให้อยู่ได้ไม่เกิน ๗ วัน

 

           ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓  เป็นต้นไป

 

 

 

                                                            (พระครูปลัดสิทธิวรวัฒน์)

                                                ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน


Visitors: 73,080