ตัวอย่างใบรับรองพระภิกษุ

ใบรับรองพระภิกษุ

 

 

                                                                  วันที่...........เดือน.....................พ.ศ...........

 

เรื่อง  ขอฝากพระภิกษุมาอยู่ปฏิบัติธรรม

 

เรียน  พระครูปลัดสิทธิวรวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน

 

            ด้วยพระ...................................................ฉายา...............................................

นามสกุล..........................................อายุ...........ปี   ได้บรรพชาอุปสมบท

เมื่อวันที่...........เดือน.......................พ.ศ.................  ณ วัด........................................

ตำบล.................................อำเภอ......................................จังหวัด..........................

เป็นที่เรียบร้อยถูกต้องตามพระธรรมวินัยแล้ว

 

            ท่านมีความประสงค์จะมาขออยู่ปฏิบัติธรรม ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน

ตั้งแต่วันที่...............................................จนถึง วันที่.................................................

เป็นกำหนดเวลา.......................วัน  เมื่อครบกำหนดแล้วจะกลับไปยังวัดต้นสังกัดเดิมต่อไป

 

            จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ตามแต่จะเห็นสมควร

 

 

                                                                      พระ............................................

 

                                                                     (พระ...........................................)

                                                            เจ้าอาวาสวัด...............................................
ฝ่ายงานคณะสงฆ์เพิ่มบทความแก้ไขกลุ่มบทความ
Visitors: 73,080